Klaagsters en hun twee vennootschappen hadden een zakelijk geschil ter arbitrage voorgelegd aan het scheidsgerecht Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Betrokkene is door het scheidsgerecht aangewezen als onafhankelijk accountant en belast met het aanleveren van een deskundigenbericht over de cijfers rond de afwikkeling van de twee vennootschappen van klaagsters.

Klaagsters verwijten betrokkene dat hij heeft gehandeld in strijd met met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene zou (onder meer) de instructies van het NAI hebben genegeerd, zijn werkzaamheden niet hebben uitgevoerd in overeenkomst met de samenstellingsopdracht, wettelijke kaders ten aanzien van de omzetbelasting hebben geschonden, en onjuist en onvolledig hebben gecommuniceerd richting de opdrachtgevers.

Ten aanzien van de eerste twee klachtonderdelen overweegt de Accountantskamer dat de twee advocatenbrieven aan betrokkene die door klaagsters zijn ingebracht, zonder enige toelichting en zonder bijlagen, geen afdoende bewijs vormen. In dat kader is volgens de Accountantskamer mede van belang dat het scheidsgerecht tevens kennis heeft genomen van de brieven, maar kennelijk niet tot de conclusie is gekomen dat betrokkene zijn opdracht onjuist zou hebben uitgevoerd.

Voorts stellen klaagsters ter zitting ten aanzien van het derde klachtonderdeel (schending van de wettelijke kaders ten aanzien van de omzetbelasting) dat betrokkene fraude zou hebben gepleegd, een meester in de manipulatie is en het scheidsgerecht zou hebben misleid. De Accountantskamer stelt evenwel vast dat er nog geen begin van bewijs is geleverd die deze stellingen kan ondersteunen, en verwerpt de klacht.

Voor wat betreft het verwijt dat betrokkene onjuist en onvolledig zou hebben gecommuniceerd richting klaagsters, stelt de Accountantskamer dat de wijze waarop betrokkene heeft gecommuniceerd, niet verwijtbaar is. Zo heeft betrokkene onder meer de gelegenheid geboden aan klaagsters om informatie aan te leveren en te reageren op zijn concept-deskundigenbericht.

De Accountantskamer stelt dat de klachten onvoldoende zijn onderbouwd en verklaart deze ongegrond.

De Accountantskamer 14 juli 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:44

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:TACAKN:2017:44