De Bont Advocaten besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie op deze site onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op www.debontadvocaten.nl wordt zo nodig en naar het inzicht van De Bont Advocaten regelmatig aangevuld. Daarnaast kunnen wijzigingen steeds met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Bezoekers van deze website mogen – behoudens indien en voor zover daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming van De Bont Advocaten is verkregen – geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk).

De Bont Advocaten geeft geen enkele garantie dat de informatie op www.debontadvocaten.nl geschikt is voor het doel waarvoor bezoekers deze website raadplegen. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Bont Advocaten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.debontadvocaten.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.debontadvocaten.nl te kunnen raadplegen.