Rechtsvorm

De Bont Advocaten is de handelsnaam van Eudaimonia B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te Breda. Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 18025467. Het BTW-nummer is NL0062.25.457.B.01.

Klik hier voor de algemene voorwaarden

Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid

De Bont Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij Zurich onder polisnummer 638089700. Daarin is opgenomen een eigen risico van € 5.000,- per aanspraak en een maximum dekking van € 5.000.000,- per aanspraak per jaar. In de algemene voorwaarden van De Bont Advocaten, zijn beperkingen van de aansprakelijkheid opgenomen. Zo is onder meer de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, en voor zover op betreffende aanspraken het recht van een lidstaat van de Europese Unie van toepassing is.

Klachtenregeling

Zoals in de algemene voorwaarden is vermeld, kent het kantoor een interne klachtenregeling met een klachtfunctionaris. Klik hier voor de klachtenregeling. Indien partijen er onderling niet uit mochten komen, kan de klacht worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank. Ingeval van tuchtrechtelijke klachten met betrekking tot door De Bont Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, zal De Bont Advocaten de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

Beroeps- en Gedragsregels

Onze advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK te Den Haag, Tel. 070 – 33 53 535, info@advocatenorde.nl). Zij zijn gebonden aan de voor advocaten geldende beroeps- en gedragsregels. U kunt deze vinden op www.advocatenorde.nl.

Onze tarieven

De advocaten van ons kantoor verrichten hun diensten in principe per uur en hanteren gedifferentieerde tarieven. Daarom is het in beginsel niet mogelijk om per dienst een vaste prijs af te spreken. In uitzonderingsgevallen wordt soms van die lijn afgeweken. Per zaak worden met de cliënt afspraken gemaakt welke advocaat of advocaten in zijn zaak zal c.q. zullen optreden. Voor algemene kantoorkosten wordt daarnaast een bedrag van 6% van het honorarium in rekening gebracht, alsmede verschotten die specifiek voor een bepaalde zaak gemaakt zijn (griffierechten, koerierskosten, reiskosten, kosten van voor bijstand ingeschakelde derden, e.d.). Over onze diensten wordt 21% BTW berekend. Ook voor een eerste oriënterend gesprek (intake-gesprek) worden kosten in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Stichting Beheer Derdengelden

Ten behoeve van de ontvangst en betalingen van gelden bestemd voor cliënten of derden beschikt De Bont Advocaten over een Stichting Beheer Derdengelden, genaamd Stichting Beheer Derdengelden Eudaimonia.