Algemene voorwaarden Eudaimonia B.V.

1. Eudaimonia B.V. handelend onder de naam De Bont Advocaten (hierna: De Bont Advocaten) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. Het staat De Bont Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen advocaten en personeelsleden van De Bont Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Bont Advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet slechts voor De Bont Advocaten. Deze bedingen zijn ook gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de vennootschap respectievelijk alle andere personen die voor De Bont Advocaten werkzaam zijn dan wel bij overeenkomst daaraan gelieerd, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door De Bont Advocaten van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten De Bont Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn. Ook zij kunnen derhalve op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere werknemers (alsook voor gelieerden en ingeschakelden) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van De Bont Advocaten hebben verlaten. Als in deze algemene voorwaarden hierna De Bont Advocaten wordt vermeld, dienen daaronder tevens voormelde personen te worden verstaan.

4. Onder cliënt of opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht geeft. Als sprake is van meerdere opdrachtgevers, dan zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen en De Bont Advocaten bestaande rechtsverhouding.

5. De overeenkomst van opdracht wordt gevormd door deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdracht door De Bont Advocaten schriftelijk aan cliënt wordt bevestigd. Daarvan is reeds sprake als deze algemene voorwaarden ter ondertekening aan opdrachtgever worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden worden aan cliënt ter hand gesteld. Indien de opdracht – voorafgaand aan voormelde schriftelijke opdrachtbevestiging – mondeling is verstrekt en aanvaard, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat met de uitvoering van de opdracht is gestart.

6. Wanneer het inkomen van de opdrachtgever ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgelegd, komt de opdrachtgever (mogelijk) in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. De opdrachtgever heeft er echter uitdrukkelijk voor gekozen – ook voor het geval het vorenstaande zich tijdens de opdracht voordoet – van die mogelijkheid geen gebruik te maken, zodat de overeengekomen financiële voorwaarden van toepassing zijn en blijven.

7. Declaraties bestaan uit het honorarium van De Bont Advocaten, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten (bijvoorbeeld griffierechten) en BTW. Bij de vaststelling van de declaraties wordt rekening gehouden met het aantal bestede uren op basis van het toepasselijke uurtarief. Onder omstandigheden kunnen alternatieve afspraken worden gemaakt. Het uurtarief kan halfjaarlijks opnieuw worden vastgesteld.

8. Als hoofdregel wordt per maand gedeclareerd. Er kan echter per kwartaal of anderszins tussentijds worden gedeclareerd.

9. Voor zoveel nodig dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de fiscaal-economische kostenallocatie c.q. toerekening van de desbetreffende declaratie-componenten. Indien het een rechtspersoon betreft, staan de bestuurders (zowel middellijk als onmiddellijk) daarvan garant voor de betaling van de declaraties en zijn zij en de opdrachtgever hoofdelijk verbonden.

10. Ter dekking van de lopende kosten dient bij het verstrekken van de opdracht een depot te worden voldaan, waarover geen rente wordt vergoed. Dit depot blijft in beginsel gereserveerd voor de komende periode en wordt verrekend met de slotdeclaratie. De Bont Advocaten is echter gerechtigd het depot tussentijds te verrekenen.

11. De kosten voor gemaakte verschotten en ingeschakelde externe deskundigen worden doorbelast.

12. Betaling van de declaraties dient, zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de declaratie aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van een door De Bont Advocaten aan te wijzen bankrekening. Bezwaren (die binnen twee weken schriftelijk kenbaar dienen te worden gemaakt) tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

13. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, vanwege het verstrijken van de fatale betalingstermijn van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd. Is opdrachtgever een rechtspersoon, of handelt deze in beroep of bedrijf, dan is de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het bedrag als vastgesteld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (‘WIK’) en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van De Bont Advocaten de werkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door De Bont Advocaten gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

14. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden dan wel de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan een aanvullend depot worden verlangd.

Indien de opdrachtgever nalaat het verlangde depot te voldoen, is De Bont Advocaten gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en/of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat De Bont Advocaten op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de gevolgen daarvan. Alsdan is al hetgeen de opdrachtgever aan De Bont Advocaten verschuldigd is, direct opeisbaar.

15. De opdrachtgever is tevens in verzuim, en de vordering op hem wordt onmiddellijk opeisbaar, in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of stillegging van zijn bedrijf, of indien een schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt, daaronder begrepen situaties waarin de hiervoor bedoelde regelingen worden aangevraagd of worden aangeboden namens opdrachtgever. De Bont Advocaten heeft dan in ieder geval het recht om tot onmiddellijke verrekening met het depot over te gaan. De Bont Advocaten heeft dan tevens het recht de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

16. Opdrachtgever draagt over aan De Bont Advocaten eventuele toekomstige vorderingen uit hoofde van artikelen 530 en 533 Wetboek van Strafvordering, of daarmee overeenkomende bepalingen. De Bont zal hetgeen wordt voldaan op deze vorderingen verrekenen met haar declaraties en het eventuele excedent behandelen als depot.

In geval van een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij De Bont Advocaten ter attentie van het bestuur. Het bestuur van De Bont Advocaten zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost. De Bont Advocaten kent een interne klachtenregeling (te vinden op de website van De Bont Advocaten) met een klachtfunctionaris. Indien partijen er onderling niet uit mochten komen, kan de klacht worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank. Ingeval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever terzake van door De Bont Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, dient deze aan De Bont Advocaten ter attentie van het bestuur te worden gericht. Ingeval van tuchtrechtelijke klachten van een opdrachtgever met betrekking door De Bont Advocaten uitgevoerde werkzaamheden, zal De Bont Advocaten de opdrachtgever zo nodig informeren omtrent deze klachtenprocedures bij de Orde van Advocaten.

17. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die de door De Bont Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt en uitkeert met inbegrip van het eigen risico dat De Bont Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. De Bont Advocaten heeft nimmer een resultaatsverplichting, doch louter een inspanningsverplichting.

18. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor De Bont Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die de door De Bont Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt en uitkeert met inbegrip van het eigen risico dat De Bont Advocaten in verband met die verzekering draagt.

19. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken. De Bont Advocaten is gemachtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

20. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welken hoofde ook jegens De Bont Advocaten vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat cliënt deze rechten en/of bevoegdheden kan aanwenden.

21. Tenzij (i) enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel De Bont Advocaten tot bekendmaking verplicht; of (ii) De Bont Advocaten voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal De Bont Advocaten informatie niet openbaren.

22. Na het sluiten van het dossier zal De Bont Advocaten alle originele stukken die zich in het dossier bevinden en ten aanzien waarvan voor De Bont Advocaten geen bewaarplicht geldt aan opdrachtgever toesturen. Tenzij er afwijkende bewaartermijnen gelden, zal De Bont Advocaten het dossier archiveren en bewaren voor de duur van 7 jaar waarna het dossier alsnog wordt vernietigd.

23. In verband met de uitvoering van een opdracht kan gebruik worden gemaakt van elektronische mail en het internet. Zowel De Bont Advocaten als opdrachtgever erkennen dat daaraan risico’s kleven, maar stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die hieruit eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail en/of internet. Zowel De Bont Advocaten als cliënt zal al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door De Bont Advocaten of opdrachtgever ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

24. De Bont Advocaten respecteert de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers alsook van derden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan De Bont Advocaten wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. In dit kader zij verwezen naar de Privacyverklaring op onze website, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Bont Advocaten verwerkt.

25. De Bont Advocaten kan de overeenkomst tot opdracht te allen tijde (tussentijds) beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Ingeval cliënt zijn financiële verplichtingen niet nakomt, geldt het daaromtrent bepaalde hiervoor. In dat geval is De Bont Advocaten tevens gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, dan wel te staken, totdat opdrachtgever haar verplichtingen is nagekomen.

26. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enig beding in de algemene voorwaarden en/of de opdrachtbevestiging geen beroep kan worden gedaan, komt aan het betreffende beding wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

27. De toepasselijkheid van andere voorwaarden (van de opdrachtgever, dan wel van derden, onder welke benaming dan ook) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. De bedingen in de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging blijven ook na de beëindiging van de opdracht van kracht en blijven partijen binden.

28. Op de rechtsverhouding tussen De Bont Advocaten en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen die tussen De Bont Advocaten en haar cliënt mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

29. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever. Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

30. Eudaimonia B.V. handelend onder de naam De Bont Advocaten is gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 18025467. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam en zijn opgenomen op de website van De Bont Advocaten: www.debontadvocaten.nl.

31. Deze algemene voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de overeenkomst van opdracht aan De Bont Advocaten.