In de periode van 15 juli 2016 tot en met 16 augustus 2016 is het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn publiek geconsulteerd. Naar aanleiding van de consultatie van het conceptwetsvoorstel zijn in totaal 16 openbare en 5 niet openbare reacties ontvangen.

De richtlijn vervangt de derde anti-witwasrichtlijn en vult het bestaande instrumentarium op dit terrein verder aan. Het toepassingsbereik van de richtlijn is uitgebreid naar nieuwe categorieën instellingen, te weten de aanbieders van kansspeldiensten en personen die beroeps- of bedrijfsmatig in goederen handelen in het geval daarbij contante betalingen worden gedaan of ontvangen van €10.000 of meer.

Daarnaast introduceren zowel de richtlijn, als de verordening een kader voor het bestuursrechtelijk bestraffen van overtredingen van bepalingen ter implementatie van de richtlijn en bepalingen uit de verordening.

Uit het verslag blijkt dat de naleving van de Wwft voor instellingen van een kleinere omvang en voor individuele beroepsbeoefenaren een grotere impact kan hebben. De richtlijn geeft op deze punten echter geen ruimte aan lidstaten om hieraan zelf invulling te geven.

In de consultatiereacties wordt op vrijwel alle onderdelen van het conceptwetsvoorstel ingegaan. Naar aanleiding van de consultatiereacties zijn de conceptwettekst en memorie van toelichting op verschillende punten aangepast. In een aantal consultatiereacties is aangegeven dat het conceptwetsvoorstel op onderdelen verder gaat dan de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit heeft op een aantal onderdelen, waaronder in de paragraaf met handhavingsbevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten, tot wijzigingen geleid.

Daarnaast zijn vragen gesteld over de delegatiegrondslag met betrekking tot de definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende’, het toepassingsbereik van de Wwft voor belastingadviseurs, advocaten en notarissen en de spanning tussen de geheimhoudingsplicht van advocaten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden. Naar aanleiding van deze vraagstukken zijn ook verduidelijkingen, waarborgen en is een aantal wijzigingen ingevoerd.

https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetvierdeantiwitwasrichtlijn/details