De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft op 16 december 2015 nieuwe opleidingseisen vastgesteld voor accountants. Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen tot AA en RA, met daarin extra aandacht voor gedragsaspecten. De CEA verwacht dat de nieuwe opleidingseisen zullen bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van door accountants geleverde diensten en daarmee aan het vertrouwen in het toekomstig functioneren van accountants ten behoeve van het maatschappelijk verkeer.

De accountantsopleiding kent vanaf 2016 een nieuwe opzet, welke aansluit op het nieuwe beroepsprofiel van de NBA en beter is afgestemd op de behoeften vanuit de markt.
In de toekomst is niet meer elke accountant bevoegd om alle soorten assurance-opdrachten te verrichten, waaronder (wettelijke) controles van jaarrekeningen. Het mogen uitvoeren van wettelijke controles vereist voortaan een aantekening van de gevolgde opleiding in het accountantsregister.

Naast een wijziging in de opzet van de accountantsopleiding zijn ook inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. De nieuwe eindtermen vragen in het bijzonder aandacht voor gedragsaspecten in de opleiding, de maatschappelijke relevantie en rol van de accountant en IT-ontwikkelingen.

Extra aandacht voor gedragsaspecten komt onder meer tot uitdrukking in de eindtermen van het nieuwe vakgebied ‘Gedrag, Ethiek en Besluitvorming’, dat toekomstige accountants inzicht verschaft in de beginselen en theorieën met betrekking tot (professioneel) gedrag. Ook in het vakgebied ‘Strategie, Leiderschap en Organisatie’ is meer aandacht voor gedragsaspecten. Zo moet een accountant in staat zijn om situaties te onderkennen waarin strategie, leiderschap of organisatie zodanige tekortkomingen bevat, dat het risico bestaat dat de ondernemingsdoelstellingen niet worden gerealiseerd.

Naar aanleiding van de nieuwe opleidingseisen zal CEA ook haar toezichtstrategie herijken. De uitkomsten van een recente externe evaluatie van het functioneren van CEA worden hierbij meegenomen.

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Meer-aandacht-voor-gedragsaspecten-in-de-accountantsopleiding/

Rapport:

http://www.ceaweb.nl/Documents/Eindtermen%202016/151216%20Eindtermen%20accountantsopleidingen%202016%20v%201.0.pdf