Belanghebbende is een Nederlandse BV die zich bezighoudt met arbeidsplaatsbemiddeling en detachering. Belanghebbende heeft voor de jaren 2009 en 2010 een afdrachtvermindering loonbelasting geclaimd vanwege gevolgd onderwijs. De inspecteur heeft een boekenonderzoek bij belanghebbende ingesteld, waarna aan belanghebbende voor 2009 en 2010 naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes van € 193.715 respectievelijk € 226.385 zijn opgelegd.

De boetes zijn bij uitspraak op bezwaar verminderd tot een verdrag van € 135.600 respectievelijk € 158.469.

In geschil is of belanghebbende recht heeft op een afdrachtsvermindering onderwijs en/of de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd.

De Rechtbank is van oordeel dat kan worden geconcludeerd dat slechts een cursus Nederlandse taal is gevolgd welke als zodanig niet kan leiden tot de aanvankelijk verleende afdrachtvermindering. Voorts heeft belanghebbende niet aan de voorwaarden voor de afdrachtvermindering voldaan.

De inspecteur heeft aan belanghebbende vergrijpboetes opgelegd wegens grove schuld. Tijdens de controle heeft de inspecteur geconstateerd dat het theoretische deel slechts bestaat uit 5 dagdelen; er worden geen diploma’s/certificaten behaald; er werd gedurende een periode van meer dan een jaar in het geheel geen theorieles gegeven; het niet bij de administratie aanwezig zijn van diverse overeenkomsten dan wel aanwezigheid van overeenkomsten die niet getekend zijn, terwijl die voor het claimen van afdrachtvermindering onderwijs benodigd zijn; en het niet verrichten van voldoende beroepspraktijkvorming, welke essentieel is voor de geclaimde afdrachtvermindering BBL beroepsopleiding. Voorts heeft de inspecteur bij het onderzoek geen lesprogramma’s en lesroosters per individuele leerling aangetroffen. Ook ontbreken de onderwijs- en examenregeling van de gevolgde opleiding, een overzicht van de gevolgde studieonderdelen en de behaalde resultaten op het niveau van de individuele leerling.

Belanghebbende heeft deze tekortkomingen naar het oordeel van de Rechtbank niet (afdoende) bestreden. Verder weegt de Rechtbank ook mee dat belanghebbende de loonaangiften zelf heeft gedaan en de afdrachtvermindering heeft geclaimd. Voorts heeft zij geen eigen controle uitgevoerd of aan de wettelijke vereisten werd voldaan, ook niet steekproefsgewijs. De Rechtbank laat de vergrijpboetes in stand.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:9207