Verdachte heeft zich naar het oordeel van de Rechtbank schuldig gemaakt aan verschillende misdrijven, te weten het (feitelijke leidinggeven aan het) opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting door aan hem gelieerde ondernemingen, het opmaken van valse facturen en brieven ter onderbouwing van die onjuiste aangiften, het opzettelijk opmaken en gebruiken van een valse ledenlijst door een aan hem gelieerde coöperatie ten behoeve van het verkrijgen van een geldlening, het op grote schaal illegaal winnen van rundersperma door aan verdachte gelieerde ondernemingen, het illegale vervoer van en de illegale handel in rundersperma en tot slot het witwassen van zowel een aanzienlijk geldbedrag als vele rietjes met rundersperma.

De Rechtbank verwerpt het verweer dat de aangiften niet onjuist zouden zijn. Ook wordt verworpen dat uit het dossier zou blijken dat er wel degelijk leveringen hebben plaatsgevonden en dat verdachte moet worden vrijgesproken voor de valse facturen, omdat het enkele feit dat briefpapier op de computer van verdachte is aangetroffen nog niet betekent dat hij de facturen ook heeft opgemaakt.

Wat betreft het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en de valsheid in geschrifte heeft verdachte naar het oordeel van de Rechtbank het vertrouwen geschaad dat burgers, bedrijven en overheid in het maatschappelijk en economisch verkeer moeten kunnen stellen in de juistheid van documenten en aangiften. Belastingontduiking kan leiden tot oneerlijke concurrentie en meer in het algemeen leiden tot verdere verzwaring van de belastingdruk.

Wat betreft het illegaal winnen en vervoeren van en de handel in rundersperma heeft verdachte naar het oordeel van de Rechtbank het wettelijk waarborgsysteem, opgezet om de gezondheid van dier en mens veilig te stellen, omzeild. Met zijn handelen heeft verdachte het voortbestaan van een gehele bedrijfstak op het spel gezet en geen enkel blijk van inzicht in zijn handelen getoond.

Verdachte heeft zich kennelijk laten leiden door zijn behoefte aan persoonlijk, financieel gewin. De Rechtbank vindt het aangewezen om verdachte – mede gelet op zijn strafblad – te ontzetten uit het recht de beroepen van bestuurder en stierfokker uit te oefenen voor de duur van 6 jaar en de openbaarmaking van de uitspraak te gelasten in het vakblad Boerderij Vandaag. De kosten, begroot op € 3.000, komen voor rekening van verdachte.

Voorts veroordeelt de Rechtbank verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:8951