Op 10 augustus 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar reactie op de consultatie van het wetsvoorstel ‘Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’ ingediend. De wet is onlangs door het ministerie van Financiën ter consultatie aangeboden.
De AFM is verheugd met de maatregelen ter versterking van de governance van accountantsorganisaties en ter verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles en vanzelfsprekend ook met een aantal nieuwe bevoegdheden voor AFM.

Ook wordt een aantal wijzigingen in de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) voorgesteld, waaronder een verlenging van de verjaringstermijn in tuchtzaken.

Een klacht dient thans te worden ingediend binnen drie jaar nadat de klager heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren dat het handelen of nalaten van de accountant in strijd is met het bij of krachtens de Wta of de Wet op het accountantsberoep bepaalde (subjectieve verjaringstermijn), doch uiterlijk binnen zes jaar nadat de gedraging plaatsvond (objectieve verjaringstermijn). In de rechtspraktijk van het tuchtrecht van accountants blijkt dat vooral het vaststellen van het aanvangstijdstip van de subjectieve verjaringstermijn van drie jaar lastig is, terwijl met grote regelmaat klagers op basis van deze subjectieve verjaringstermijn geheel of gedeeltelijk in hun klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de absolute verjaringstermijn voor tuchtklachten ten aanzien van accountants te handhaven op zes jaar en de subjectieve termijn van drie jaar te schrappen. Hiertoe wordt een wijziging opgenomen van artikel 22 van de Wtra.

Website AFM
http://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/aug/consultatiereactie-wet-accountantsorg

Ontwerp Memorie van toelichting bij de Wet toezicht op accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep.
http://www.internetconsultatie.nl/aanvullendemaatregelen