Op 21 juli 2020 publiceerden het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De vorige versie dateerde uit 2014. In de tussentijd hadden toezichthouders zoals het BFT en de AFM en beroepsorganisaties zoals de SRA en de NOB al wel hun specifieke leidraden geactualiseerd.

De achtergrond van de aanpassing is dat op 25 mei 2018 de 4e witwasrichtlijn van kracht werd in de Nederlandse wetgeving door aanpassingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Als gevolg daarvan is de Wwft en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend is gewijzigd.

Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de kernverplichtingen die volgen uit de Wwft. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd. In de leidraad komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Risicomanagement
  • Cliëntenonderzoek
  • Melding ongebruikelijke transacties
  • Opleidingsverplichtingen
  • Gegevensbescherming en bewaarplicht
  • Overige verplichtingen
  • Handhaving
  • Diverse

Overigens is de wet- en regelgeving op dit terrein voortdurend in ontwikkeling. Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn van kracht geworden. Wij schreven daarover al eerder op 7 september 2018, 9 juli 2019 en 28 mei 2020. Ook het UBO-register is inmiddels ingevoerd; zie daarvoor onze berichten van 11 juni 2020 en 9 juli 2020. Deze wijzigingen zijn in deze leidraad meegenomen. De Leidraad bevat tevens een lijst van personen die als Politically Exposed Persons worden beschouwd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft