Verdachte heeft een eenmanszaak en drie vennootschappen. De eenmanszaak fungeerde als afnemer van de drie vennootschappen. Bij de eenmanszaak werd omzetbelasting in aftrek gebracht terwijl bij de vennootschappen de verkopen en omzetbelasting niet in de administratie werden verwerkt. In dit verband zijn teven valse facturen opgemaakt om toch voorbelasting terug te vragen bij de eenmanszaak. Ook de loonbetalingen zijn uit de loonadministratie gehouden. Aan verdachte wordt tenlastegelegd en bewezenverklaard; het medeplegen aan het doen van onjuiste aangiften, het feitelijk leiding geven aan het doen van onjuiste aangiften en valsheid in geschrifte.

Uit cijfers van de FIOD blijkt dat het benadelingsbedrag op basis van het bewezenverklaarde € 1.605.111 bedraagt (omzetbelasting € 1.121.717 en loonheffing € 483.394). Wanneer de onjuiste aangiften welke niet ten laste zijn gelegd, maar wel ter terechtzitting zijn behandeld, in acht worden genomen, komt het nadeel neer op € 2.225.240. Het Hof overweegt dat met het totale benadelingsbedrag rekening mag worden gehouden omdat de niet tenlastegelegde aangiften zijn voorgehouden op zitting en aan verdachte de mogelijkheid is gegeven hierover een verklaring af te leggen.

Wat betreft de straftoemeting overweegt het Hof dat verdachte nooit eerder is veroordeeld voor vergelijkbare strafbare feiten. Daarnaast wordt rekening gehouden met het faillissement van zijn onderneming als gevolg van de strafzaak, de executoriale verkoop van zijn woning en zijn echtscheiding. Ook wordt opgemerkt dat verdachte werkt in de verpakkingsindustrie waarmee hij inkomen verkrijgt en zijn schulden afbetaalt. Gelet op de ernst van de delicten kunnen deze persoonlijke omstandigheden echter niet leiden tot een lichtere straf, aldus het Hof.

Het Hof acht een gevangenisstraf van 32 maanden passend en geboden. Wel is sprake van een overschrijding van de redelijke termijn met 7 maanden. Hierdoor wordt een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:3870