Op 3 oktober 2018 publiceerde de Werkgroep Fraude van de NBA een concept Fraudeprotocol. Dit wordt binnenkort voor goedkeuring aan de Stuurgroep Publiek Belang voorgelegd. De werkgroep bestaat uit leden die verbonden zijn aan de 5 grootste accountantskantoren van Nederland en uit een lid van de SRA. Het doel van het protocol is om duidelijk te maken wat de rol van de accountant is op basis van de thans geldende wet- en regelgeving. Daarbij merkt de werkgroep op dat de verwachting die gebruikers van de jaarrekening hebben over de rol van de accountant ten aanzien van het ontdekken van fraude hoog is. De werkgroep constateert dat het accountants niet altijd lukt om die verwachtingen waar te maken en dat het (voort-) bestaan van deze verwachtingskloof zeer onwenselijk is.

Het onderkennen van frauderisico’s, het uitvoeren van daarop gerichte controlewerkzaamheden en actie ondernemen in het geval van een vermoeden van fraude, is een onlosmakelijk onderdeel van de accountantscontrole. Het is evenwel voor accountants soms lastig om een daadwerkelijke fraude te identificeren.

In het protocol wordt in 21 punten in 7 ‘fasen’ van de controle uiteengezet wat de rol van een accountant is ten aanzien van fraude. Dat begint bij de opdrachtacceptatie, via een risico-analyse naar de controle zelf. Als er aanwijzingen zijn, of fraude geconstateerd wordt, dan moet er wellicht gemeld worden. En ter afsluiting is er de fase van transparantie.

 In het protocol wordt gewezen op de dilemma’s waar een accountant mee te maken krijgt, waaronder de moeilijkheid om fraude te ontdekken en daar met de cliënt op een juiste manier over te communiceren.

Bron:

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2018/september/werkgroep-fraude-ontwikkelt-fraudeprotocol/