De inspecteur constateert tijdens een boekenonderzoek bij een kermisexploitant dat de aanwezige administratie verre van volledig is. De inspecteur legt vervolgens een naheffingsaanslag omzetbelasting van € 45.034 op met een vergrijpboete van 25%.

Belanghebbende stelt beroep in bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ten aanzien van de naheffingsaanslag stelt hij dat hij voor een deel van de aangegeven omzet recht heeft op toepassing van het nultarief en dat een ander deel hiervan waarschijnlijk omzet is van een andere onderneming van de DGA. Belanghebbende erkent op zitting dat de administratie van de diverse ondernemingen door elkaar liepen. De administratie is opnieuw opgezet en daaruit blijkt dat recht bestaat op een teruggave van omzetbelasting, aldus belanghebbende.

Volgens de rechtbank heeft belanghebbende echter onvoldoende onderbouwd waarom het nultarief is toegepast. De overgelegde contracten zijn daartoe onvoldoende, omdat niet duidelijk is of er daadwerkelijk door belanghebbende is gefactureerd naar aanleiding van deze contracten. Daarnaast zijn de overgelegde facturen geadresseerd aan een ander dan belanghebbende. De naheffingsaanslag blijft (nagenoeg) volledig in stand.

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat de inspecteur terecht een vergrijpboete heeft opgelegd. Belanghebbende heeft de aangiften omzetbelasting ingediend, terwijl de administratie niet correct was. Dit volgt uit het controlerapport en uit de eigen verklaring van belanghebbende. Door geen correcte administratie te voeren had belanghebbende kunnen en moeten weten dat de ingediende aangiften onjuist zouden kunnen zijn, wat volgens de rechtbank leidt tot grove schuld. De rechtbank acht een boete van 25% in dit geval dan ook passend en geboden.

De rechtbank constateert ambtshalve dat de redelijke termijn met ongeveer een jaar en zes maanden is overschreden (‘undue delay’). De rechtbank ziet hierin aanleiding voor een matiging van de boete met 15%. Dit betekent dat de boete wordt verminderd tot € 9.554.

Rb. Zeeland-West-Brabant 17 februari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:819.