Het Bureau Financieel Toezicht is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) belast met de uitvoering en handhaving als het gaat om belastingadviseurs, accountants en notarissen. In september heeft het BFT twee voor de praktijk belangrijke nieuwsberichten laten uitgaan. Op 21 september 2018 liet het BFT weten dat tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zal worden toegepast op de nieuwe Wwft-regels die vanaf 25 juli 2018 gelden. Een week later, op 28 september 2018 werd bericht dat administratiekantoren in Noord-Brabant extra aandacht van het BFT kunnen verwachten.

Soepel handhavingsbeleid nieuwe Wwft-regels

In onze Blog van 7 september 2018 zetten wij de belangrijkste wijzigingen van de Wwft per 25 juli 2018 op een rij. De nieuwe regels vragen om aanpassingen van het huidige Wwft-beleid van organisaties met betrekking tot het cliëntenonderzoek en de screening van ongebruikelijke transacties. De inrichting van het nieuwe risicomanagementproces, waaronder ook de schriftelijke vastlegging van het proces, de aanwijzing van een Wwft-verantwoordelijk beleidsbepaler en de inrichting van een compliance- en auditfunctie, kan de nodige tijd vergen. Ook is het zaak om na te denken over de vraag hoe bij bestaande cliënten de nieuwe regels voor cliëntenonderzoek alsnog toegepast gaan worden; hier is slechts beperkt overgangsrecht op van toepassing.

Opmerking verdient dat nog niet duidelijk is welke criteria het BFT zal hanteren bij de vraag wanneer sprake is van een compliance en audit functie die “passend [is] bij de aard en omvang van de instelling”. Het BFT heeft een leidraad hiervoor aangekondigd, maar die is nog niet verschenen. Te verwachten valt dat die leidraad binnenkort zal verschijnen. Ook de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft voor de maand oktober een aanpassing van de Richtsnoeren Wwft en het Model Risicobeleid Wwft aangekondigd.

Het valt op dit moment niet uit te sluiten dat enige vorm van een compliance- en auditfunctie al snel vereist zal worden door het BFT. Het verdient daarom aanbeveling om als organisatie alvast na te denken over een model voor risicobeheersing dat is toegesneden op de cliëntenkring en de aard en omvang van de organisatie.

Extra aandacht voor administratiekantoren in Noord-Brabant

Het BFT gaat administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Dat houdt in dat dergelijke kantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft krijgen toegezonden en dat zij later gevraagd kunnen worden om een online vragenlijst in te vullen. Het BFT beoogt hiermee de Wwft onder de aandacht te brengen en de naleving van de Wwft bij administratiekantoren op een hoger niveau te tillen.

Aannemelijk is dat het BFT deze monitoring opstart vanwege de aanhoudende signalen over verwevenheid van onder- en bovenwereld (‘ondermijning’) in relatie tot de productie van en handel in drugs in deze regio. Van administratiekantoren wordt verlangd dat zij alert zijn op ongebruikelijke handelsstromen of (contante) transacties die zich bijvoorbeeld kunnen uiten in ongebruikelijke verhuur of ongebruikelijk gebruik van panden en vervoersmiddelen. Het is te verwachten dat in het kader van de monitoring op enig moment ook boetes worden opgelegd als Wwft-regels zijn overtreden, zoals het niet (voldoende) monitoren van de cliëntrelatie of het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties die voor het administratiekantoor zichtbaar waren.

Administratiekantoren in Noord-Brabant doen er goed aan om zich voor te bereiden op deze monitoring door de eigen processen en transactie-beoordelingen nog eens kritisch tegen het licht te houden.