Op 24 juni 2014 heeft A in naam en voor rekening van eiseres aangifte gedaan voor in het vrije verkeer brengen van 140 pallets zonnepanelen met als land van oorsprong en land van verzending Taiwan. Bij de betreffende aangifte wordt een Certificaat van Oorsprong overgelegd van de New Taipei City Chamber of Commerce met B gevestigd in Taiwan als exporteur en eiseres als importeur. Volgens de bill of lading zijn de zonnepanelen via Taiwan naar Rotterdam vervoerd.

Op 21 februari 2014 heeft A in naam en voor rekening van eiseres aangifte gedaan voor in het vrije verkeer brengen van 448 pallets zonnepanelen met land van oorsprong Verenigd Koninkrijk en land van verzenden Taiwan.

Beide aangiften zijn geselecteerd voor fysieke controle, waarbij het land van oorsprong moest worden gecontroleerd en de goederen moesten worden omschreven.

Het Europees bureau voor fraudebestrijding (hierna OLAF) heeft onderzoek verricht naar Chinese zonnepanelen die via Taiwan worden verhandeld. Uit het onderzoek komt naar voren dat de betreffende zonnepanelen via een Chinese verkoper in de Free Trade Zone in Taiwan terecht zijn gekomen. De Taiwanese douane bevestigt dat het be- of verwerken van goederen in de Free Trade Zone uitdrukkelijk verboden is.

In geschil is of de ten gevolgde hiervan opgelegde utb’s terecht zijn opgelegd. Meer in het bijzonder is in geschil of het verdedigingsbeginsel is geschonden en of de oorsprong van de zonnepanelen China en niet Taiwan is.

Verdedigingsbeginsel:

Ten aanzien van het verdedigingsbeginsel overweegt de rechtbank dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat de verplichting om de rechten van de verdediging te eerbiedigen een beginsel van Unierecht is. Het beginsel brengt in het bijzonder mee dat eenieder het recht heeft om te worden gehoord alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden en vereist dat de geadresseerden van besluiten die hun belang aanmerkelijk raken in staat worden gesteld naar behoren hun standpunt kenbaar te maken over de elementen waarop de administratie haar besluit wil baseren. Bezwarende besluiten zoals een utb vallen binnen het toepassingsgebied van het recht van de Unie.

Het beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging heeft echter geen absolute gelding maar kan beperkingen bevatten, mits deze beperkingen beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die met de betrokken maatregel worden nagestreefd én geen sprake is van een onevenredige en onduldbare ingreep waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast. Aan de eerste voorwaarde wordt voor beschikkingen van de douaneautoriteiten altijd voldaan, omdat het algemeen belang van de Europese Unie is gediend bij een snelle inning van de eigen middelen. Wat betreft de tweede voorwaarde geldt dat geen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van eerbieding van de rechten van verdediging als de geadresseerde de mogelijkheid heeft om opschorting van de tenuitvoerlegging van de beschikking van de douaneautoriteiten tot de eventuele herziening daarvan te krijgen, voor zover de voorwaarden van artikel 244, tweede alinea, van het Communautair Douanewetboek (hierna: CDW) voor opschorting van de tenuitvoerlegging niet te eng worden toegepast.

Nu de utb een beschikking is van de douaneautoriteiten, verweerder ter zitting heeft verklaard dat deze niet is betaald door eiseres en geen invorderingsmaatregelen zijn genomen en gedurende de bezwaarfase als ware uitstel van betaling is verleend is zowel aan de eerste als aan de tweede voorwaarde voldaan. Van een schending van het verdedigingsbeginsel derhalve geen sprake.

Oorsprong:

Ten aanzien van de oorsprong overweegt de rechtbank dat verweerder wenst af te wijken van de aangiften rust op hem de bewijslast om aannemelijk te maken dat de zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn (vgl. Gerechtshof Amsterdam 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5574).

Eiseres biedt met zijn stukken onvoldoende om de bevindingen van de OLAF en de Taiwanese autoriteiten terzijde te schuiven. De ingebrachte stukken van eiseres bieden onvoldoende zekerheid dat de onderhavige zonnepanelen ook daadwerkelijk in Taiwan zijn geproduceerd. Hetgeen overigens is aangevoerd is naar oordeel van de rechtbank speculatief van aard en ontoereikend om vraagtekens te plaatsen bij de geloofwaardigheid van de bevindingen van de OLAF

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:3541