Aan de Minister van Justitie en Veiligheid zijn vragen gesteld ter zake van de strafbaarheid van de geheimhoudingsclausule in de schikkingsovereenkomst met Cees H. Naar aanleiding van vervolgvragen van een Kamerlid heeft de minister het College van procureurs-generaal verzocht om een ambtsbericht uit te brengen.

Het College wijst er in zijn ambtsbericht op dat de Belastingdienst naar het oordeel van het College betrokken had moeten worden bij de schikking in 2000. Er is echter naar het oordeel van het College geen sprake van een strafbaar feit.

Het College merkt hierbij op dat er ingevolge de (belasting)wetgeving voor het OM geen plicht gold en geldt om actief informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Op verzoek van de Belastingdienst had het OM op grond van de belastingwetgeving wel de verplichting om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst, ondanks dat er een overeenkomst is gesloten tussen partijen waarin een bepaling is opgenomen die hieraan in de weg staat. Op de belastingplichtige zelf kan volgens het College onder omstandigheden wel de plicht rusten om actief de Belastingdienst te benaderen, op grond van de aangifteplicht.

De minister wijst er verder op dat de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking worden meegenomen in de herziening van de ‘Aanwijzing Afpakken’ en de ‘Instructie Afpakken’. Verder wordt het samenwerkingsprotocol ter zake van ontnemingsschikkingen onder de loep genomen. Voorts wijst de minister erop dat de aanbevelingen worden meegenomen bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De minister hoopt de voorstellen die in dit verband worden voorbereid, in september met de Commissie te bespreken.

Ministerie van Veiligheid en Justitie 26 april 2016, 755600

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/26/tk-vraag-gesteld-tijdens-de-regeling-van-werkzaamheden-op-18-februari-jl