Betrokkene heeft een goedkeurende verklaring gegeven voor de jaarrekeningen 2012 en 2013 van FC Twente. Het bestuur van FC Twente heeft op een later moment de jaarrekeningen ingetrokken en hiervan melding gemaakt bij de Kamer van Koophandel. FC Twente heeft dit ook bij klaagster, de AFM, gemeld.

De klacht van klaagster valt uiteen in drie klachtonderdelen. In alle drie de klachtonderdelen staat centraal het verwijt dat betrokkene onvoldoende controlewerkzaamheden heeft uitgevoerd en dat hij niet beschikte over voldoende en geschikte controle-informatie om goedkeurende verklaringen af te geven.

Het eerste verwijt komt in de kern erop neer dat betrokkene ten onrechte en in strijd met het ’toerekeningsbeginsel’ een (voorgenomen) overdracht van rechten op toekomstige TV-gelden tegenover de overdracht van schulden (van € 12 mio), in de jaarrekening heeft verwerkt. Daarnaast zou betrokkene niet hebben vastgesteld of ten aanzien van een vennootschap een consolidatieplicht bestond, althans zou hij zijn afwegingen voor zijn keuze daaromtrent onvoldoende hebben vastgelegd. Tot slot zou niet zijn gebleken dat betrokkene de (gewijzigde) schatting van de restwaarde van het stadion voldoende heeft getoetst. De wijziging van de restwaarde van het stadion heeft geleid tot aanpassing van de restwaarde van het stadion van nihil naar € 20 miljoen en een vermindering van de jaarlijkse afschrijving met € 1,1 miljoen.

De Accountantskamer acht alle klachten gegrond en legt een tijdelijke doorhaling van de inschrijving van betrokkene in de registers op. De maatregel duurt een volledige maand. Daarbij heeft de Accountantskamer zwaar laten wegen dat zij in alle (drie) klachtonderdelen tot het oordeel is gekomen dat betrokkene geen, althans ontoereikende, controle-informatie heeft verkregen. Door dat na te laten en op die wijze zijn kerntaak als controlerend accountant te veronachtzamen, heeft betrokkene de in de VGC en de VGBA neergelegde fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid, respectievelijk vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden en zijn beroepsgroep geschaad. Anderzijds is meegewogen dat betrokkene ter zitting en in zijn verweer te kennen heeft gegeven lering te hebben getrokken uit hetgeen hem is verweten, heeft de toenmalige werkgever reeds een aantal maatregelen aan hem opgelegd en is niet eerder aan hem een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd.

De Accountantskamer, 8 juni 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:38