Het OM, de FIOD en de Belastingdienst/Toeslagen hebben de aanpak van toeslagfraude sinds 2013 geïntensiveerd. Vanaf 2013 is de fraudeketen ingericht met een fraudeteam, een contactambtenaar van de Belastingdienst en een officier van justitie.

Van fraude met kinderopvangtoeslagen is sprake wanneer op onrechtmatige wijze kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd of ingediend. Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van valse bescheiden. Het OM constateert in de praktijk in hoofdlijnen drie vormen van fraude met kinderopvangtoeslag, te weten:

  1. Individuele aanvragers die geen recht (meer) hebben op kinderopvangtoeslag;
  2. Professionele partijen zoals eigenaren van kinderopvanginstellingen of gastouderbureaus, die opzettelijk te hoge en/of onjuiste aanvragen indienen, dan wel meewerken aan fraudeconstructies;
  3. Derden die namens/op naam van een grote hoeveelheid aanvragers kinderopvangtoeslagaanvragen indienen, welke derde een faciliterende dan wel initiërende rol speelt ten aanzien van de onjuiste aanvragen.

In 2014 zouden er 45 zaken geaccepteerd zijn voor strafrechtelijk onderzoek met een geschat nadeel voor de Belastingdienst van ruim € 8 miljoen. In 2015 lag dat aantal, met 37 zaken, lager, en zou er een geschat nadeel zijn van bijna € 4 miljoen.

Verder zou de Belastingdienst/Toeslagen hebben geïnvesteerd in een preventieve en actuele manier van handhaven. Voorbeelden hiervan zijn het hanteren van één bankrekeningnummer voor de uitbetalingen, het monitoren van IP-adressen, de deels vooraf ingevulde aanvraag en risicoclassificaties. Mede door dit actieve beleid zou een daling in de fraude met kinderopvangtoeslag waarneembaar zijn.

Inmiddels is er nieuwe wetgeving aangekondigd, waarbij extra drempels worden opgeworpen om fraude met de bijdrage voor de kinderopvang te verminderen. De financieringsstroom zou dan niet meer geheel via de ouders gaan. Op deze wijze krijgt de overheid meer mogelijkheden om instellingen te volgen en te monitoren.

FutD 2016-0322

http://www.futd.nl/futd/fida_archive.jsp?nummer=20160511