De inspecteur kan boeten opleggen tot een bedrag ter hoogte van 100% van de nagevorderde of nageheven belastingen. In bepaalde gevallen kan er zelfs een boete worden opgelegd van 300%. De inspecteur maakt in toenemende mate gebruik van zijn bevoegdheid dergelijke vergrijpboeten op te leggen.

Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid om een medeplegersboete op te leggen. Van die bevoegdheid maakt de Belastingdienst bijvoorbeeld gebruik bij het opleggen van boeten aan belastingadviseurs of andere derden die behulpzaam zouden zijn geweest bij bijvoorbeeld het doen van de onjuiste belastingaangiften. In de praktijk blijkt deze zogeheten medeplegersboete meer en meer te worden opgelegd. De betreffende adviseur dient zich daartegen te verweren en is welhaast gedwongen afstand te nemen van zijn klant. Immers, zijn de belangen wel gelijk? Onze advocaten hebben ook met deze medeplegersboeten inmiddels de nodige ervaring.

De reguliere boeteprocedure vindt veelal tegelijkertijd plaats met de procedure over de aanslag. Vaak wordt te weinig aandacht besteed aan het ‘eigen’ karakter van de boeteprocedure. In tegenstelling tot de procedure over de belastingheffing, kan in de boeteprocedure wel een beroep worden gedaan op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waardoor de onschuldpresumptie geldt. Dat leidt ertoe dat bij de beoordeling van het bewijs twijfel ten faveure van de boeteling moet worden uitgelegd. Ook komt het voor dat een afgedwongen verklaring wel voor het bewijs voor de correctie op de aangifte mag meetellen, maar is uitgesloten van het bewijs voor de boete.

Naast verschillen in de bewijsvoering, spelen aspecten als verwijtbaarheid en straftoemeting een belangrijke rol in boeteprocedures. De Bont Advocaten heeft bovengemiddelde ervaring in het voeren van procedures tegen dergelijke boeten.

Een belangrijk fenomeen met betrekking tot de boete is dat de belastinginspecteur een keuze dient te maken: het overdragen van de zaak aan de Officier van Justitie enerzijds dan wel het (zelf) opleggen van een boete anderzijds. Ook met dit traject heeft De Bont Advocaten veel ervaring en expertise opgebouwd in vele zaken die succesvol werden afgewikkeld.