Op 19 juni jl. is in de Staatscourant een gewijzigd Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gepubliceerd. Dit besluit is per 1 juli 2015 in werking getreden.

In dit gewijzigde BBBB is (i) het besluit ‘Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping inkeerregeling’ verwerkt en is (ii) de inwerkingtreding van het protocol AAFD per 1 juli 2015 geïncorporeerd.

Na deze wijzigingen wordt de vergrijpboete in geval van een inkeer gematigd tot 20 procent van het wettelijk maximum (300 procent), oftewel een boete van 60 procent. Het gaat hierbij alleen om de zogeheten aanslagbelastingen. Zie paragraaf 7 lid 2 BBBB.

In verband met de incorporatie van het nieuwe Protocol AAFD zijn aan paragraaf 15 BBBB twee nieuwe leden toegevoegd. In lid 7 wordt thans voor het maken van de keuze tussen bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering verwezen het bedoelde Protocol AAFD waarin nadere voorschriften zijn te vinden en in lid 8 is thans vermeld dat ten behoeve van de uitvoering van het genoemde Protocol de ambtenaar van de Belastingdienst een vermoeden van een strafbaar feit meldt bij de boete-fraudecoördinator als het nadeel tenminste €20.000 bedraagt. Onder nadeel wordt verstaan het bedrag aan belasting dat als gevolg van de in of over de onderzoeksperiode gepleegde feiten, te weinig is of zou zijn geheven als de aangifte van belanghebbende was gevolgd. Zie paragraaf 8, lid 11 en paragraaf 15, lid 7 en 8.

Het voorgaande besluit en enkele overige regelingen worden in dit besluit ingetrokken. Zie paragraaf 39 en 40.

Formeel recht. Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuur Boeten Belastingdienst, nr. BLKB2015/571M.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2015/06/30/blkb2015-571m-bbbb-per-1-7-2015.html