Het wetsvoorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS) regelt de implementatie in de nationale wetgeving van EU-Richtlijn 2014/107/EU en van de door de OESO ontwikkelde CRS. Het gaat hierbij om automatische internationale uitwisseling van financiële gegevens om belastingfraude en ontwijking tegen te gaan. Door het ontwikkelen van een mondiale standaard, die door landen die zich aansluiten moeten worden nageleefd, wordt uniformiteit in de informatie-uitwisseling gegarandeerd.

Om de uitwisseling van gegevens tussen staten mogelijk te maken, zal aan financiële instellingen een rapportageverplichting worden opgelegd met betrekking tot deze gegevens. Daarbij zullen financiële instellingen worden verplicht om ten behoeve van die rapportage aan de fiscale autoriteiten de identificatie- en rapportagevoorschriften uit de CRS te volgen. In de rapportagevoorschriften wordt voorgeschreven welke informatie de financiële instellingen aan de bevoegde autoriteiten moeten rapporteren.

Voor nieuwe rekeningen geldt dat bij het openen van de rekening een zogenaamde eigen verklaring van de rekeninghouder moet worden opgevraagd, aan de hand waarvan het (fiscale) woonland of vestigingsland kan worden bepaald. Deze eigen verklaring kan deel uitmaken van de documentatie betreffende de opening van de rekening, waartoe ook de stukken behoren die worden verzameld op grond van de WWFT.

In de Nota naar aanleiding van het Verslag wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetgeving voor financiële instellingen en het overleg dat daarover plaatsvindt met deze instellingen. Blijkens de Nota hebben de staatssecretaris geen signalen bereikt dat de CRS niet uitvoerbaar zou zijn.

Eerder vroeg de PVDA zich af in hoeverre de identificatievoorschriften afwijken van wat financiële instellingen en andere dienstverleners al moeten bijhouden op grond van de WWFT. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de gegevens die op grond van de CRS en de WWFT moeten worden verzameld overeenkomen. Dit betekent dat een financiële instelling reeds over veel gegevens beschikt die zij in het kader van de WWFT al heeft moeten verzamelen. Op grond van de CRS worden financiële instellingen aanvullend verplicht om het fiscale woonland van rekeninghouders en het fiscale identificatienummer vast te leggen.

Staatssecretaris van Financiën, 20 oktober 2015, Nota n.a.v. het verslag Wetsvoorstel Common Reporting Standard

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 276, nr. 6

file:///C:/Users/56496cho/Downloads/Nota_naar_aanleiding_van_het_verslag.pdf