Op 7 juli 2020 is de “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” in het Staatsblad gepubliceerd. De kern van de wet, het UBO-register, wordt per 27 september 2020 van kracht. De verplichting voor entiteiten tot het bijhouden van hun UBO’s, treedt al per 8 juli 2020 in werking.

Eerste Kamer

Op 16 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel plenair behandeld. Daarbij is de nodige aandacht besteed aan de mogelijkheid van afscherming van UBO’s in het UBO-register. De Eerste Kamer vroeg er de aandacht voor dat hierbij niet alleen op kerkgenootschappen acht wordt geslagen. De Minister van Financiën zei over afscherming onder meer: “Ik verwees net al naar politie en justitie. Het is aan hen om te beoordelen of er sprake is van een voorzienbare dreiging, of dat er sprake is van een acute dreiging of van een mogelijke dreiging. Dat is, helaas, iets wat de politie natuurlijk veel vaker bij de hand heeft. Denk ook aan bedreigde personen. Denk aan mensen die tijdelijk in een gevaarlijke situatie verkeren, omdat ze informatie verstrekken uit het criminele milieu. Denk ook aan bedreigde politici die vervolgens beschermd worden. Het is verschrikkelijk dat dat gebeurt; gelukkig is in de meeste gevallen dat soort bescherming tijdelijk. Maar die voorziene dreiging is typisch iets waar, in jargon, “de diensten” over moeten gaan. Die moeten dan ook beoordelen, en na het verstrijken van tijd ook herbeoordelen, of het nog opportuun is. Zoals gezegd: ik zal het proces rondom de afscherming zeer zorgvuldig monitoren. Dat herhaal ik graag. En ik zeg de heer Essers en ook de heer Ester toe dat ik van die gesprekken verslag zal doen richting de Kamer.”

De Minister zegde verder toe om aan de Eerste Kamer te rapporteren over ervaringen met afschermingsverzoeken en afschermingen. Hij zal dit doen binnen de overgangsperiode van 18 maanden na inwerkingtreding van de wet. Uiterlijk aan het einde van die overgangsperiode dienen entiteiten hun UBO’s te hebben geregistreerd.

Op 24 juni 2020 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.

Gefaseerde inwerkingtreding

Het UBO-register wordt per 27 september 2020 in werking gesteld. De Kamer van Koophandel heeft de tijd tot die datum nodig voor een zorgvuldige voorbereiding, waar vooral veel IT-werk mee gemoeid is. Uiterlijk 18 maanden na deze datum, dus op 27 maart 2022, dienen entiteiten hun UBO’s te hebben geregistreerd.

Twee verplichtingen uit de wet treden wel al eerder in werking, te weten:

  • de verplichting voor entiteiten om zelf bij te houden wie hun UBO’s zijn;
  • de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25% of minder bij te houden.

Voor de identificatie van raadplegers van het UBO-register is nog meer voorbereiding nodig; de inwerkingtreding hiervan is tot nader orde daarom uitgesteld.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-231.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-232.html