Tussen klaagsters en een administratiekantoor is een geschil ontstaan over de door het administratiekantoor gefactureerde bedragen. In een civiele procedure vordert het administratiekantoor dat klaagsters worden veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen.

In hoger beroep heeft Hof Den Bosch betrokkene als deskundige benoemd om onderzoek te doen naar een aantal specifieke vragen met betrekking tot de openstaande facturen. Betrokkene brengt vervolgens een rapport uit, waarover klaagsters stellen dat het door hem uitgevoerde onderzoek ondeugdelijk was.

De Accountantskamer verwerpt het verweer van betrokkene dat de klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat hij zich per 1 januari 2020 uit het register van de Nba heeft laten uitschrijven als registeraccountant. De gedragingen van betrokkene waarop de klacht betrekking heeft, hebben immers plaatsgevonden gedurende de tijd dat hij nog wel als registeraccountant stond ingeschreven. Hierdoor is betrokkene ook nu nog voor die gedragingen onderworpen aan de tuchtrechtspraak.

De stelling van betrokkene dat klaagsters door zijn uitschrijving als registeraccountant geen belang meer hebben bij de beoordeling van hun klacht, omdat een eventuele geldboete toevalt aan de staat en de overige maatregelen betrokkene niet meer zouden kunnen raken, treft eveneens geen doel. Voor het indienen van een klacht is een (persoonlijk) belang van een klager niet vereist.

Voorts acht de Accountantskamer de klacht gegrond, omdat de accountant zijn bevindingen en conclusies in het deskundigenbericht volstrekt onvoldoende heeft onderbouwd. Betrokkene heeft niet uitgelegd welke werkzaamheden hij heeft verricht en hij heeft ook niet vermeld welke stukken hij in zijn onderzoek heeft betrokken. Hierdoor mist het deskundigenbericht een deugdelijke grondslag.

Daarmee heeft betrokkene in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (artikel 2 onder d. van de VGBA). De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Daarbij heeft de Accountantskamer er mede op gelet dat de tekortkomingen in het rapport ook al in het conceptrapport stonden. Doordat klaagsters geen inhoudelijke reactie op het conceptrapport hebben gegeven, heeft betrokkene deze tekortkomingen niet kunnen herstellen in zijn eindrapport.

https://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/accountants/uitspraak/2020/ECLI_NL_TACAKN_2020_21