Een accountant [betrokkene] heeft op verzoek van een advocaat een rapport opgesteld over de waardebepaling van de aandelen in een BV. Dit naar aanleiding van enige twijfels bij de ex-partner over de eerlijkheid van de verkoopprijs van de aandelen aan de ander.

Door beide voormalige partners is afgerekend op een waarde van (uiteindelijk) € 310.000. In zijn rapport kwam betrokkene op een waardering van ongeveer 3 miljoen maar hij heeft als waardepeildatum 31 december 2013 gehanteerd en niet de datum van de aandelentransactie in maart 2013. Dit terwijl in de tussentijd een lucratieve deal heeft plaatsgevonden wat de waardestijging verklaart.

De Accountantskamer oordeelt dat betrokkene nergens in zijn rapport heeft vermeld dat en/of toegelicht waarom hij een afwijkende datum heeft gebruikt en wat de invloed van gebeurtenissen na transactiedatum op de waarde zijn. Gelet op het feit dat dit rapport bedoeld was voor de standpuntbepaling in een (juridische) strijd en niet specifiek voor een daartoe geïnteresseerde opdrachtgever, en betrokkene bovendien toestemming heeft gegeven dit rapport in te brengen in een juridische procedure, had betrokkene op dit punt meer zorgvuldigheid moeten betrachten. Van hem had juist mogen worden verlangd dat vóór het aannemen van de opdracht had overwogen dat het doel van zijn opdrachtgeefsters was om het rapport te gebruiken in een geschil en dat voor dat doel slechts een waardering per datum van de aandelentransactie in maart 2013 geschikt was om zodoende de rechter in staat te stellen bij het beslechten van het geschil objectieve waarheidsvinding toe te passen.

Daarnaast heeft betrokkene ten onrechte bij de waardering van de aandelen op basis van de APV-methode nagelaten de bedrijfsleiding te bevragen over toekomstig bedrijfsbeleid en daarmee verband houdende kasstromen. De beweerdelijke weigering van de leiding om met betrokkene te overleggen had betrokkene in zijn rapport moeten vermelden, hetgeen hij ook niet heeft gedaan.

De klachten worden deels gegrond verklaard en de Accountantskamer acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

De Accountantskamer 9 januari 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:2

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/accountants/uitspraak/2017/ECLI_NL_TACAKN_2017_2