Volgens klaagster heeft betrokkene als accountant bij een samenstellingsopdracht de bankschuld en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht niet verwerkt in de jaarcijfers van een holding. Bij de overdracht van aandelen en de pensioenpositie van de overleden echtgenoot van klaagster is hier evenmin rekening mee gehouden. Bovendien zou betrokkene ten onrechte zowel de koper als verkoper van de aandelen hebben bijgestaan. Volgens de accountant zijn aan hem onvoldoende stukken toegereikt om vast te kunnen stellen dat de holding hoofdelijk aansprakelijk was voor terugbetaling van het verstrekte krediet aan het dochterbedrijf.

De Accountantskamer stelt voorop dat een accountant verplicht is de samenstellingswerkzaamheden met deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren en mag, wanneer hij constateert, althans behoort te constateren, dat de aan hem verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend zijn, deze gegevens niet zonder meer verwerken. In dat geval dient de accountant nadere inlichtingen in te winnen en verkregen informatie en ontvangen toelichtingen te verifiëren. Het was de accountant onder anderen bekend dat het vermogen van het dochterbedrijf negatief was, waarbij hij zich had moeten afvragen of er een voorziening moest worden gevormd of dat er een melding op de balans moest worden gemaakt van een niet opgenomen verplichting. De accountant had dan ook moeten constateren dat de aan hem verstrekte gegevens (wat betreft de holding) onvolledig of anderszins onbevredigend waren. Gelet op deze omstandigheden had hij nadere inlichtingen dienen in te winnen en ook had hij de verkregen informatie en ontvangen toelichtingen moeten verifiëren. De accountant heeft onzorgvuldig gehandeld door nader onderzoek achterwege te laten.

Omdat betrokkene ook bij de aandelenoverdracht heeft nagelaten om de aansprakelijkheid ter sprake te brengen heeft hij ook hier verwijtbaar gehandeld, het wordt immers verwacht dat hij van die aansprakelijkheid had behoren te weten.

Ten aanzien van het bijstaan van twee tegenstrijdige partijen treft betrokkene geen verwijt aangezien hij jarenlang de accountant was van de koper en verkoper. Wel had betrokkene gezien de tegenstrijdige belangen moeten adviseren over de mogelijkheid van een derde partij die als deskundige kon adviseren over de prijs van de aandelen.

De Accountantskamer legt betrokkene de maatregel van waarschuwing op. Daarbij heeft de Accountantskamer in ogenschouw genomen dat de bron voor alle verzuimen steeds dezelfde is, namelijk dat betrokkene de aansprakelijkheid van de holding en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht kennelijk over het hoofd heeft gezien.

Bron

Accountantskamer 8 augustus 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:66

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/accountants/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_66