De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 februari 2017 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn brieven over btw-carrouselfraude van 25 oktober 2016 (Kamerstuk 31 066, nr. 308), 1 november 2016 (Kamerstuk 31 066, nr. 314) en 10 februari 2017 (Kamerstuk 31 066, nr. 343). Hieronder volgt een samenvatting van de informatie die de staatssecretaris heeft verstrekt aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de vragen.

Staatsecretaris Wiebes benadrukt dat btw-carrouselfraude een belangrijk probleem vormt en hierop gericht wordt gehandhaafd en opgespoord. De Belastingdienst, inclusief de FIOD, werken hier hard aan. Naar de laatste schattingen van de Europese Commissie gaat het bij deze fraude om € 50 miljard per jaar in de hele EU. Van dit verlies wordt 80 % veroorzaakt door criminele organisaties. De handhaving en opsporing betreft overigens niet alleen de zogenoemde ploffers, maar ook de zogenoemde buffers, die worden geplaatst in de schakels tussen de (rechts)personen.

Tot op heden is uit afgeronde FIOD-onderzoeken naar btw-carrouselfraude echter niet gebleken dat er een link is met terrorismefinanciering. Op dit moment lopen er acht btw-carrouselonderzoeken bij de FIOD en talloze boekenonderzoeken naar btw-carrouselfraude bij de Belastingdienst.

Maatregelen en samenwerking met betrekking tot de bestrijding van btw-fraude is voor staatssecretaris Wiebes een speerpunt. Nederland was en is koploper in de aanpak van die fraude. Zo was Nederland mede-initiatiefnemer voor de oprichting van Eurofisc waarin nu snel nieuwe trends en informatie op het gebied van fraude Europees worden uitgewisseld. In 2009 heeft Nederland nadat er iets mis bleek in de handel met CO2-emissierechten andere lidstaten gewaarschuwd en geïnformeerd. Nederland heeft toen snel nationale maatregelen getroffen. Dit kreeg navolging in meer lidstaten en heeft de Europese Commissie aangezet om met voorstellen te komen voor een gelijksoortige Europees brede maatregel die binnen 6 maanden tijd door de lidstaten is aanvaard. Zo is dus Europees breed een oplossing geboden om de btw-carrouselfraude met CO2-emissierechten effectief te bestrijden. Nederland Door middel van   slimmere detectiemethoden is de Belastingdienst in staat btw-fraude veel sneller op te sporen. Met het zo spoedig mogelijk detecteren van de fraudeurs en fraudenetwerken om btw-verlies te voorkomen of mogelijk te stoppen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2017D06153.html