Belanghebbende ontplooit activiteiten op het gebied van mobiele financiële dienstverlening en is op 6 november 2014 opgericht. Voor het tweede kwartaal 2017 en het jaar 2018 heeft de inspecteur belanghebbende uitgenodigd tot het doen van aangifte omzetbelasting. Belanghebbende heeft deze aangiften niet ingediend. De inspecteur heeft twee naheffingsaanslagen met elk twee boetes opgelegd. Het betreft een verzuimboete van € 65 voor het niet doen van de vereiste aangifte en een verzuimboete van € 50 voor het niet voldoen van de verschuldigde omzetbelasting.

In geschil is of de inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetebeschikking heeft mogen opleggen en, zo ja, of deze tot de juiste bedragen zijn vastgesteld.

De inspecteur heeft belanghebbende uitgenodigd tot het doen van aangifte en na het uitblijven van die aangiften zijn de onderhavige naheffingsaanslagen opgelegd, gebaseerd op een geschatte omzet en een geschat bedrag aan verschuldigde omzetbelasting van € 250.

Vaststaat dat belanghebbende de aangiften omzetbelasting niet heeft ingediend. Dit leidt in beginsel tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat ontslaat de inspecteur echter niet van zijn verplichting de door hem geschatte omzet niet naar willekeur vast te stellen. Dit betekent dat de aanslag dient te berusten op een redelijke schatting. De inspecteur heeft niet onderbouwd waarop de schatting is gebaseerd. De inspecteur heeft niet eens gesteld dat belanghebbende in de jaren 2017 en 2018 kon factureren, terwijl belanghebbende gemotiveerd heeft gesteld dat dit nog altijd niet het geval was. Daarom zijn de schattingen naar het oordeel van de Rechtbank een slag in de lucht en kan niet worden gezegd dat deze redelijk zijn. Zolang niet aannemelijk is dat belanghebbende kon factureren, is er ook geen sprake van verschuldigde omzetbelasting. Dit betekent dat de naheffingsaanslagen niet in stand kunnen blijven. Ook de boetes die samenhangen met het niet-betalen van de omzetbelasting ter hoogte van € 50 per naheffingsaanslag dienen mitsdien te worden vernietigd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:257