De inspecteur heeft aan belanghebbende naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting opgelegd ten bedrage van € 294, alsmede 2 verzuimboetes van € 52 wegens niet of niet tijdig betalen van de naheffingsaanslagen. Belanghebbende is niet tijdig in bezwaar gegaan, maar beweert dat hij de naheffingsaanslagen niet heeft ontvangen waardoor hij te laat bezwaar heeft ingediend.

In geschil bij de Rechtbank is onder meer of de verzuimboetes terecht en tot een juist bedrag zijn opgelegd.

De Rechtbank overweegt dat voor de ontvankelijkheid van het bezwaar tegen de verzuimboetes – anders dan voor de heffing – een bewijslastverdeling geldt zoals volgt uit  art. 6 EVRM. De niet-ontvankelijkheid kan slechts worden uitgesproken wanneer de onjuistheid van de stellingen van belanghebbende kan worden bewezen. Het enkele vermoeden van ontvangst is daartoe onvoldoende. Aangezien de inspecteur niet aannemelijk kan maken dat belanghebbende de boetebeschikkingen heeft ontvangen, kan er niet van worden uitgegaan dat belanghebbende de boetebeschikkingen niet heeft ontvangen. Het bezwaar is voor wat betreft de boete dus ontvankelijk en de Rechtbank zal beoordelen of de boetes terecht zijn opgelegd.

De Rechtbank laat de boetes evenwel in stand omdat wordt geconcludeerd dat geen sprake is van afwezigheid van alle schuld.

Het Hof laat zich in hoger beroep  uit over de verzuimboetes. Uit het BBBB komt naar voren dat belanghebbende tevoren in kennis moet zijn gesteld van de uiterste betaaldatum (vermeld op rekening) alvorens sprake kan zijn van een verzuim. Belanghebbende stelt nimmer een rekening te hebben ontvangen voor enig tijdvak in 2016. De door de inspecteur overlegde schermprints van de rekeningen maken volgens het Hof de verzending niet aannemelijk. De inspecteur is niet in zijn bewijslast geslaagd waardoor het Hof de verzuimboetes vernietigd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1185