Belanghebbende geniet een WAO-uitkering en een aanvullende uitkering. Daarnaast ontvangt hij een afkoopsom van Achmea. In een politieonderzoek is een reconstructie gemaakt van het kasboekje van belanghebbende. Hieruit is gebleken dat belanghebbende meer geld heeft uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een strafzaak waarin belanghebbende is vrijgesproken van witwassen.

De inspecteur heeft naar aanleiding van deze gegevens aan belanghebbende voor de jaren 2010 tot en met 2012 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd alsmede vergrijpboetes voor de jaren 2010 en 2011.

Onder meer is in geschil of de vergrijpboetes terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd.

Op grond van art. 67g lid 2 AWR moet degene aan wie de boete wordt opgelegd in staat worden gesteld zich naar behoren te verweren tegen het gemaakte verwijt. Bij de kennisgevingen, en eveneens in het controlerapport, is belanghebbende meegedeeld dat vergrijpboetes zouden worden opgelegd, omdat de inkomenscorrecties de inkomsten uit kweek en handel van hennep betreffen. Belanghebbende heeft zodoende bewust geen aangifte gedaan met het oogmerk belasting te ontduiken en  daarmee zou sprake zijn van opzet dan wel voorwaardelijke opzet.

In (hoger) beroep verdedigt de inspecteur het standpunt dat de herziene kasopstelling gegevens over de contante inkomsten en uitgaven van belanghebbende bevat op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat belanghebbende in de onderhavige jaren aanzienlijke bedragen aan inkomen niet heeft aangegeven en belanghebbende zich ervan bewust is geweest dat hij geen juiste aangifte heeft gedaan.

Het Hof heeft de inspecteur ter zitting voorgehouden dat bij de kennisgevingen een ander verwijt is gemaakt, dan het verwijt dat de inspecteur belanghebbende in (hoger) beroep maakt. Daarop heeft de inspecteur zich nader op het standpunt gesteld dat de opgelegde vergrijpboetes niet in stand kunnen blijven. Het Hof heeft dienovereenkomstig beslist.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:1644