De heffingsambtenaar heeft een discrepantie geconstateerd tussen het aantal geloosde vervuilingseenheden en het aantal vervuilingseenheden dat is aangegeven voor de zuiveringsheffing en stelt vast dat deze discrepantie wordt veroorzaakt door afvalwater van industrieterrein X, alwaar belanghebbende is gevestigd.

Belanghebbende produceert biogas in een vergistingsinstallatie, waarbij digestaat vrijkomt. De heffingsambtenaar heeft, nu sprake is van illegale lozing, aanslagen zuiveringsheffing opgelegd over de jaren 2008 tot en met 2010 alsmede vergrijpboetes van respectievelijk € 228.585,15, € 239.816,46 en € 46.333,90. In geschil is (na verwijzing door de Hoge Raad) onder meer of de vergrijpboetes over 2009 en 2010 terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd.

De heffingsambtenaar heeft naar het oordeel van het Hof aannemelijk gemaakt dat, indien die vervuiling is ontstaan door een illegale lozing, deze zo omvangrijk is dat alleen een grote lozer verantwoordelijk kan zijn voor die lozing. Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende in 2010 meer vervuilingseenheden heeft geloosd dan dat zij in haar aangifte heeft vermeld. Het Hof acht het eveneens aannemelijk dat belanghebbende opzettelijk een aanzienlijke hoeveelheid digestaat heeft geloosd via het riool zonder het hiermee corresponderende aantal vervuilingseenheden in haar aangifte te vermelden. Daarmee is het aan opzet van belanghebbende te wijten dat er een onjuiste aangifte is gedaan en heeft de heffingsambtenaar naar het oordeel van het Hof terecht een boete opgelegd. Omdat de redelijke termijn is overschreden ziet het Hof evenwel aanleiding om de boete te matigen met 20%.

Ten aanzien van het jaar 2009 heeft de heffingsambtenaar niet aannemelijk gemaakt dat de lozingen, zoals deze in 2010 hebben plaatsgevonden, ook in 2009 hebben plaatsgevonden. Er ontbreekt in 2009 enig meetgegeven op grond van monsterneming in rioolputten en afvoerbuizen en evenmin is er enig ander concreet bewijs voor illegale lozing door belanghebbende. Het Hof zal dan ook de boete over 2009 vernietigen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2176