Aan belanghebbende zijn verschillende navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd alsmede vergrijpboeten. In geschil bij het Hof is onder meer of de vergrijpboeten terecht zijn opgelegd.

Belanghebbende exploiteert een coffeeshop en handelt onder meer in softdrugs. De inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld en geconcludeerd dat belanghebbendes administratie op een aantal punten gebreken kent. Belanghebbende verwerkte haar administratie in Excelbladen waardoor – volgens de inspecteur – onder meer een kasregister, kasadministratie en inkoopfacturen ontbraken.

De inspecteur heeft om die reden vergrijpboeten opgelegd, omdat het aan (voorwaardelijk)opzet van belanghebbende is te wijten dat – vanwege de gebrekkige administratie – behaalde resultaten niet zijn verwerkt in de jaarstukken en de ingediende aangiften inkomstenbelasting.

Belanghebbende ontkent dat zij omzet zou hebben verzwegen en betwist uitdrukkelijk dat zij (voorwaardelijk) opzet heeft gehad om te weinig belasting te betalen bij het indienen van de aangiften inkomstenbelasting. Ook betwist belanghebbende dat zij willens en wetens ervoor gekozen heeft om haar administratie op een zodanige wijze te voeren dat het niet mogelijk zou zijn om de verzwegen omzet te achterhalen.

Het Hof overweegt ten aanzien van de vergrijpboeten dat de inspecteur onvoldoende feiten of omstandigheden heeft gesteld en aannemelijk heeft gemaakt waaruit volgt dat belanghebbende willens en wetens de reële kans heeft aanvaard dat het niet aangeven van inkomsten uit de coffeeshop tot gevolg zou kunnen hebben dat te weinig belasting wordt geheven. In het controlerapport is slechts vermeld dat de administratie tekortkomingen kent, hetgeen naar het oordeel van het Hof onvoldoende is om het verwijt (voorwaardelijk) opzet te dragen.

Nu de inspecteur niet – subsidiair – heeft gesteld dat de vergrijpboeten wegens grove schuld moeten worden opgelegd, komt het Hof niet toe aan een toetsing of belanghebbende grove schuld is te verwijten. Het Hof vernietigt derhalve de opgelegde vergrijpboeten.

Gerechtshof Den Haag 6 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3628

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3628