Op 12 januari 2022 is het besluit genomen tot vaststelling van de inwerkingtreding van enkele onderdelen van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna ook: het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies). In de regeling is ook een aantal ‘reparaties’ opgenomen met betrekking tot de wet die de centrale registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (het reeds in werking getreden UBO-register) regelt. Het zijn alleen deze reparaties die met dit besluit in werking treden.

Wwft-instellingen en bevoegde autoriteiten zijn verplicht een zogenoemde terugmelding te doen als blijkt dat de geregistreerde UBO-gegevens onjuist zijn. De aanpassingen hebben vooral betrekking op de gegevens die door Wwft-instellingen en autoriteiten moeten worden verstrekt bij de terugmelding en een aantal aanpassingen van de Handelsregisterwet 2007 en toevoegingen aan bijlage 2 Awb.

Met deze aanpassingen zijn de gegevens die dienen te worden verstrekt verduidelijkt. Het betreft de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat, de nationaliteit, het burgerservicenummer en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang (zie artikel 10c Wwft).

De nieuwe bepalingen die betrekking hebben op het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies treden nog niet in werking, maar zullen bij afzonderlijk besluit in werking treden. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 27 januari 2022

Eerste Kamer der Staten-Generaal, 35.819