Naar aanleiding van een Wob-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën te kennen gegeven dat een standpunt van een kennisgroep van de Belastingdienst, dat van belang is (geweest) voor het te nemen (of genomen) besluit, een op de zaak betrekking hebbend stuk is in de zin van art. 8:42 Awb. Dergelijke standpunten worden via de weg van  art. 8:29 Awb evenwel niet per definitie integraal aan belanghebbenden getoond, maar wel aan de rechter.

 De kennisgroep van Formeel Recht acht het van belang dat de behandelaar het standpunt van een kennisgroep ook daadwerkelijk verinnerlijkt en als het ware als zijn standpunt opneemt in de communicatie van belanghebbende.

 Of een standpunt van een kennisgroep als een op de zaak betrekking hebben stuk moet worden gezien, moet van geval tot geval worden beoordeeld.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/06/03/bijlage-bij-wob-besluit-over-art7-4-en-8-42-awb-openbaar