Uit het in april bekend gemaakte jaarplan van het Financieel Expertise Centrum (FEC) blijkt dat de aandacht in 2015 speciaal uit gaat naar:
• een branche, namelijk die van de trustkantoren
• en twee aandachtsgebieden, namelijk terrorismefinanciering en sanctieregelgeving.

Onderstaand de toelichting van het FEC op de keuze voor twee van de hierboven genoemde speerpunten.

Trustsector
Het aantrekkelijke vestigingsklimaat in Nederland heeft een omvangrijke trustsector doen opbloeien, welke een relatief groot integriteitrisico en reputatierisico voor de Nederlandse financiële sector met zich brengt. Daarom moet een gezamenlijke effectieve en integrale aanpak van trustkantoren worden ontwikkeld. Trustkantoren moeten daarbinnen eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van risico-identificatie en -mitigatie en moeten het belang van integriteit inbedden in de bedrijfscultuur en de relatie met klanten. Op dit moment beheersen trustkantoren de integriteitrisico’s (met name faciliteren van witwassen, belastingontduiking en ontwijking van sanctiemaatregelen) onvoldoende. De hoofdoorzaak hiervan is dat de kantoren de letter van de wet mechanisch toepassen en dat mitigatie van risico’s vooral plaatsvindt nadat DNB deze expliciet onder de aandacht heeft gebracht.

Financiële sanctieregelgeving
Vanwege de toenemende complexiteit van de sancties en de snelheid waarmee sancties elkaar momenteel opvolgen, is het voor een effectieve handhavingsketen van belang dat de ketenpartners samenwerken als één overheid. Er moet een handhavingsarrangement worden gecreëerd gericht op een integrale aanpak van de FEC-partners in de situaties waarin financiële regelgeving niet wordt nageleefd. Dit arrangement moet onder andere de taakverdeling en bevoegdheden van betrokken diensten in beeld brengen.

Jaarplan FEC 2015

http://www.fec-partners.nl/media/97/91/398241/142/fec-jaarplan_2015.pdf