Betrokkene (accountant) is in (nog immer voortdurende) juridische procedures verwikkeld geraakt met een accountancy en belastingadvieskantoor, welk kantoor wordt bijgestaan door klager als haar advocaat.

Betrokkene heeft bij de Deken van de Orde van Advocaten een tuchtklacht tegen klager (hierna ook: dekenklacht) ingediend omdat (kort gezegd) klager zich volgens betrokkene in het kader van de juridische procedures in strijd met een vijftal voor een advocaat geldende gedragsregels heeft gedragen. Klager heeft zich daartegen verweerd. Betrokkene heeft de Deken vervolgens verzocht de door hem ingediende klacht als niet ingediend te beschouwen, waarna de Deken klager en betrokkene heeft bevestigd dat de klacht is ingetrokken en dat hij zal overgaan tot sluiting van het dossier.

Ten grondslag aan de door klager ingediende klacht ligt het verwijt dat de dekenklacht die betrokkene heeft ingediend, leugenachtig is. Daardoor heeft hij het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Gezien de voor hem geldende gedragsregels mocht worden verwacht dat hij niet in verband wordt gebracht met onjuiste, onvolledige en misleidende informatie, en evenzeer dat hij zich onafhankelijk opstelt, en zich dan ook onthoudt van het indienen van een dekenklacht die is bedoeld als wisselgeld voor schikkingsonderhandelingen, waarbij betrokkene zelf partij is.

De Accountantskamer is allereerst van oordeel dat het (ook) een accountant (behoudens bijzondere omstandigheden, vrij staat een tuchtklacht in te dienen tegen een advocaat. Daarnaast dient de Accountantskamer terughoudend te zijn, nu de Deken door de intrekking van de dekenklacht geen oordeel heeft gevormd over de (leugenachtigheid van de) klacht. De Accountantskamer oordeelt dat zelfs als betrokkene klager ten onrechte heeft beticht van handelen in strijd met gedragsregels voor advocaten, daaruit nog niet volgt dat de klacht van betrokkene leugens bevat. Klager heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de feitelijke onderbouwing van de onderdelen van de dekenklacht op leugens was gestoeld. De Accountantskamer verklaart de klacht van klager dan ook ongegrond.

Accountantskamer 8 mei 2015

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/accountants/uitspraak/2015/ECLI_NL_TACAKN_2015_79