Belanghebbende houdt zich bezig met bedrijfsopleiding en –training. Ondanks het feit dat de inspecteur belanghebbende uitnodigde tot het doen van aangifte Vpb, hem na het uitblijven van deze aangifte een herinneringsbrief verzond alsook hem vervolgens aanmaande, is deze aangifte niet door belanghebbende ingediend. Om die reden heeft de inspecteur een ambtshalve aanslag Vpb opgelegd naar een belastbaar bedrag van € 15.000 alsmede een verzuimboete wegens het niet doen van aangifte van € 2.460. In geschil is onder meer of de boetebeschikking terecht aan belanghebbende is opgelegd.

Naast het oordeel van het Hof omtrent de vastgestelde aanslag overweegt het Hof ten aanzien van de verzuimboete dat belanghebbende geen gevolg heeft gegeven, ook niet na de aanmaning daartoe, aan de uitnodiging tot het doen van de aangifte Vpb. De inspecteur heeft zich bij het opleggen van de verzuimboete gehouden aan het geldende beleid bij dit soort verzuimen. De inspecteur heeft voorts aannemelijk gemaakt dat belanghebbende in het verleden ook geen gevolg heeft gegeven aan de uitnodigingen tot het doen van aangiften Vpb. Het Hof acht daarom een verzuimboete van € 2.460 passend en geboden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 december 2015

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:9643