De Joint Committee van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten de European Banking Authority (EBA), de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) -samen ook wel genoemd de European Supervisory Authorities (ESAs)- heeft twee richtlijnen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: discussienota’s) ter openbare raadpleging beschikbaar gesteld.

De discussienota’s zijn bedoeld om een gemeenschappelijk begrip van de risico gebaseerde benadering – die in verschillende bestaande leidraden wordt gehanteerd om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden- te bevorderen. Ze moeten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de Joint Committee om een consistente en effectieve, op risico gebaseerde toezichthoudende praktijk in de hele EU vast te stellen.

De discussienota’s richten zich tot zowel de krediet- en financiële instellingen, als tot de bevoegde controlerende autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van verplichtingen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen.

Risk-Based Supervision Guidelines
Voor wat betreft de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving door krediet- en financiële instellingen van verplichtingen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (in Nederland: WWFT-verplichtingen) wordt uiteengezet hoe de bevoegde autoriteiten ervoor kunnen zorgen dat de toewijzing van toezichthoudende middelen in juiste verhouding staat tot het risiconiveau in de betreffende sector.

The Risk-Factors Guidelines
Voor de krediet- en financiële instellingen bieden de discussienota’s een leidraad ten aanzien van de factoren die zij ten behoeve van een adequate risicoschatting in overweging moeten nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijze waarop het customer due diligence als gevolg van een risico-evaluatie dient te worden aangepast. Het is uiteindelijk de bedoeling dat kredietinstellingen en financiële instellingen van voldoende tools worden voorzien, die ze kunnen gebruiken om weloverwogen, op risico gebaseerde en evenredige beslissingen te nemen.

De openbare raadpleging sluit op 22 januari 2016.

http://www.eba.europa.eu/-/eba-eiopa-and-esma-consult-on-anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism