Minister van Financiën kondigt in een kamerbrief nieuwe maatregelen aan tegen (illegale) trustdienstverlening en dat hij een breder onderzoek wil laten doen naar de toekomst van de trustsector in Nederland.

Aanleiding hiervoor is een onderzoek van het SEO naar illegale trustdienstverlening in Nederland. Uit dit onderzoek zouden 3.800 gevallen naar voren zijn gekomen met een verhoogd risico dat er illegale trustdiensten zouden zijn verleend. Het marktaandeel van de in potentie illegale trustsector wordt geschat op 15%. Voor domicilieverlening vinden de onderzoekers 690 mogelijke domicilieadressen waarop tenminste tien entiteiten staan ingeschreven en waar mogelijk sprake is van illegale trustdienstverlening omdat naast domicilieverlening ook andere werkzaamheden worden verricht die onder de vergunningsplicht van de Wtt 2018 vallen.

Voor de minister zijn de bevindingen van dit onderzoek en de eerder gemaakte constateringen met betrekking tot integriteitsrisico’s bij het verlenen van trustdiensten, aanleiding om opnieuw aanvullende maatregelen te nemen. Samen met de toezichthouders zal de minister aanvullende wetgeving voorbereiden om ontduiking van de vergunningsplicht tegen te gaan en het toezicht te versterken.

Daarbij wordt bijvoorbeeld bezien of een registratieplicht voor domicilieverleners hierbij behulpzaam kan zijn. Ook wordt bezien of de huidige strafmodaliteiten op bestuurlijk en strafrechtelijk gebied, nog wel effectief is voor de aanpak van illegale trustdienstverlening. Tot slot wil de minister onderzoeken of bij de trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is en wat de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening zijn.

Kamerbrief minister van Financiën d.d. 8 juli 2021