Belanghebbende is houder van een vrachtauto. Voorafgaande aan het gebruik van de weg dient belanghebbende aangifte daarvan te doen en de daarop te betalen belasting te voldoen. Belanghebbende heeft ervoor gekozen om ter zake een jaaraangifte te doen, met de bedoeling deze elk jaar te verlengen. Deze verlenging heeft echter niet plaatsgevonden, reden waarom de inspecteur aan belanghebbende in totaal negen naheffingsaanslagen met verzuimboeten heeft opgelegd. In hoger beroep is uitsluitend de hoogte van de verzuimboeten in geschil.

De inspecteur heeft aangevoerd dat normaliter een boete van telkens € 246 wordt opgelegd, maar dat in dit soort gevallen een zogeheten matigingsbeleid wordt gehanteerd. Op grond van dit beleid worden boetes die in het kader van de BZM zijn opgelegd, onder omstandigheden verminderd tot een bedrag van € 160. Dit beleid is niet gepubliceerd. Toepassing van dat beleid is volgens de Inspecteur slechts aan de orde indien aan een aantal cumulatieve voorwaarden is voldaan. In dit geval heeft de inspecteur de boetes ook daadwerkelijk gematigd tot € 160 per verzuim.

Het Hof is van oordeel dat het niet publiceren van dit beleid onacceptabel is nu belanghebbende en de belastingrechter het beleid niet objectief kunnen verifiëren. Het Hof verbindt hieraan de consequentie dat, nu het beleid niet toetsbaar is en om elk risico dat een boete in stand blijft die in strijd is met het beleid uit te sluiten, de verzuimboeten in ieder geval moeten worden verminderd tot een maximumbedrag van € 160. Vervolgens komt de vraag aan de orde of er nog aanleiding is de boetes verder te matigen.

Belanghebbende meent dat slechts één boetebeschikking in stand kan blijven en de overige acht vernietigd dienen te worden. Het Hof acht aannemelijk gemaakt dat belanghebbende ter zake van de vrachtauto het oogmerk had het jaarvignet te verlengen, doch dat dit door een fout niet heeft plaatsgevonden. Alle verzuimen ter zake van deze vrachtauto zijn dan ook terug te voeren op deze fout. Voorts heeft belanghebbende zodra hem was gebleken van deze fout, alsnog een jaarvignet aangevraagd. Het Hof acht onder die omstandigheden een totaalbedrag aan boetes vergelijkbaar met een boete bij één verzuim passend en geboden.

Gerechtshof Den Bosch, 11 december 2015

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:5187