Per 1 november 2022 moeten beheerders van trusts en soortgelijke juridische constructies hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) registreren in het UBO-register trusts.

De registratieplicht geldt voor de in Nederland woonachtige of gevestigde trustee van een trust en voor degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft. Daarnaast geldt de verplichting ook voor zover de trustee van de trust woonachtig of gevestigd is buiten de Europese Unie en namens de trust of soortgelijke juridische constructie in Nederland vastgoed verwerft of in Nederland een zakelijke relatie aangaat.

Wie zijn UBO van een trust?

Artikel 3, lid 1 onder e Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bepaalt dat de volgende natuurlijke personen in elk geval als UBO van een trust worden beschouwd:

  • de oprichter(s);
  • de trustee(s) waarbij onder trustee mede wordt verstaan degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee bij een trust;
  • de protector(s) indien van toepassing;
  • de begunstigde(n), of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en
  • elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Onder de term ‘soortgelijke juridische constructies’ wordt onder andere gevat open en besloten fondsen voor gemene rekening (hierna: FGR). Als UBO van een FGR kunnen worden aangemerkt: de participanten (de economische eigenaren), de beheerder (die het vermogen beheert) en de bewaarder (de juridische eigenaar). Er is geen ondergrens van 25%. Iedere participant in een FGR kwalificeert als UBO op basis van economisch eigendom.

Registratie

Het UBO-register trusts is een ander register dan het bestaande UBO-register. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister. Het UBO-register trusts is een apart register met een eigen website www.uboregistertrusts.nl. Registreren kan via de website vanaf 1 november 2022 tot uiterlijk 1 februari 2023.

De registratieplicht en de plicht tot het bijhouden van gegevens in het trustregister ligt bij de trustee van een trust. Bij een FGR komt deze plicht voor rekening van de beheerder van het fonds. De trustee dient ervoor te zorgen dat de gegevens en bescheiden over de trust en de UBO(‘s) actueel, toereikend en accuraat zijn. De UBO’s zijn verplicht de trustee van alle informatie te voorzien die daarvoor nodig is.

De registratieplicht gaat in op 1 november 2022. Omdat de registratieplicht nieuw is, wordt eenmalig een overgangsperiode gehanteerd van drie maanden. Dit betekent dat vóór 1 februari 2023 aan de registratieplicht dient te zijn voldaan. Vanaf 1 februari 2023 geldt dat binnen een week aan de registratieplicht moet zijn voldaan.

Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (35.819) – Eerste Kamer der Staten-Generaal