DNB heeft een boete opgelegd van ruim € 3 miljoen aan een trustkantoor, omdat de cliëntenonderzoeken in zeven van de acht onderzochte dossiers niet aan de wettelijke vereisten zouden hebben voldaan, terwijl er wel trustdiensten aan deze cliënten zijn verleend. Trustkantoren mogen echter pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

Gedurende het toezichtsonderzoek heeft DNB verschillende tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot zeven doelvennootschappen die zij als klant had. Volgens DNB is het trustkantoor onder meer tekortgeschoten bij het vaststellen van integriteitsrisicoprofielen en de herkomst van het vermogen van de klanten en de UBO’s. Daarnaast is het trustkantoor tekortgeschoten bij het vaststellen van de eigendomsstructuur, de formele zeggenschapsstructuur en de strekking van de structuur van de klanten. Tot slot noemt de DNB ook tekortkomingen bij het voortdurend monitoren van de relatie, het vaststellen van de UBO’s en de verificatie van de identiteit van een contactpersoon.

Voor de door het trustkantoor begane overtreding geldt een basisboetebedrag van € 2.500.000. DNB acht de overtreding in dit geval extra verwijtbaar omdat eerder een vergelijkbare overtreding is geconstateerd binnen de groep waar het trustkantoor onderdeel van uitmaakt. Bovendien heeft de overtreding ruim een jaar en tien maanden voortgeduurd. Naar het oordeel van DNB is derhalve sprake van een ernstige overtreding. Daarom heeft DNB het boetebedrag verhoogd naar € 3.125.000.

Het trustkantoor heeft na ontvangst van het boetebesluit de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het besluit.

https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/handhavingsmaatregel-2023/boete-voor-trustkantoor-tmf-netherlands-b-v-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/#:~:text=De%20Nederlandsche%20Bank%20(DNB)%20heeft,voldoet%20aan%20de%20wettelijke%20vereisten.