Omdat belanghebbende geen aangifte vennootschapsbelasting heeft gedaan over het jaar 2010 is ambtshalve een aanslag vennootschapsbelasting opgelegd naar een belastbaar bedrag van nihil alsmede een verzuimboete van € 2.460.

Belanghebbende heeft zich op het standpunt gesteld dat de boete moet worden verminderd tot 5% van het wettelijk maximum (€ 246), omdat de vanaf 1 januari 2014 geldende tekst van het boetebeleid (BBBB) daartoe dwingt.

Het Hof overweegt dat vaststaat dat belanghebbende geen aangifte vennootschapsbelasting heeft ingediend en het de inspecteur derhalve vrij stond een verzuimboete op te leggen. Het boetebeleid, kan belanghebbende naar het oordeel van het Hof niet baten. De matiging zoals deze is vermeld in het boetebeleid ziet enkel op belastingjaren vanaf 2014. Ook als deze bepaling wel van toepassing was, had het Hof geen aanleiding gezien om de boete tot 5% te matigen, nu belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat alsnog – tijdens de bezwaarfase – een aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2010 is ingediend, hetgeen een vereiste is voor een matiging conform het boetebeleid.

Het standpunt van belanghebbende dat de bij het bezwaarschrift gevoegde balans en winst- en verliesrekening moet worden aangemerkt als een aangifte vennootschapsbelasting over 2010, volgt het Hof niet. Het Hof is van oordeel dat uit de belastingwet volgt dat aangifte wordt gedaan door het op de in de aangiftebrief aangegeven wijze toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden, hetgeen langs elektronische weg gedaan moet worden. Het met een bezwaarschrift meesturen van een balans en winst- en verliesrekening voldoet volgens het Hof niet aan de in de belastingwet neergelegde vereisten en kan daardoor niet als een aangifte worden aangemerkt.

Ook het beroep van belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet, nu belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van gelijke gevallen wat betreft andere jaren.

Gelet op alle feiten en omstandigheden acht het Hof de verzuimboete van € 2.460 passend en geboden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11209

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11209