De minister van Veiligheid en Justitie wil met het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid Richtlijn 2014/95/EU voor de bekendmaking van niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid implementeren.

Uit de door de NBA georganiseerde consultatie (De accountant en het bestuursverslag) blijkt dat gebruikers veel waarde hechten aan een controle van de in het bestuursverslag opgenomen niet-financiële informatie. Volgens de NBA zou de accountant nu ook al kijken of het bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening en of dit materiële onjuistheden bevat.

De NBA pleit voor een wettelijke uitbreiding van door de onderneming in het bestuursverslag op te nemen informatie over strategie en alle voor de gebruikers van de jaarrekening relevante risico’s. Volgens de NBA moet in de Nederlandse corporate governance code worden vastgelegd dat in het bestuursverslag een verklaring wordt opgenomen waarin staat uitgelegd of de onderneming de continuïteit kan waarborgen en of aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Het verslag van commissarissen zou meer inhoudelijke informatie moeten bevatten over de onderwerpen die zijn besproken met het bestuur en de accountant.

Al met al vindt de NBA het belangrijk dat grote ondernemingen transparant zijn over de wijze waarop zij omgaan met zaken als milieu, sociale aangelegenheden en de bestrijding van corruptie. De hieraan verbonden risico’s zijn van directe invloed op de voortgang van de onderneming. Het past bij de groeiende belangstelling voor integrated reporting dat deze informatie onderdeel wordt van het bestuursverslag.

Nieuwsbericht 15 januari 2016

https://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/NBA-pleit-voor-niet-financiele-informatie-in-het-bestuursverslag/

NBA reactie

https://www.nba.nl/Documents/Praktijkhandreikingen/Consultaties%20praktijkhandreikingen/14012016%20Ministerie%20VJ%20-%20Reactie%20op%20consultatie%20Besluit%20bekendmaking%20niet-financiele%20informatie%20en%20diversiteit%20zonder%20handtekening.pdf

Consultatiedocument

https://www.nba.nl/Documents/Praktijkhandreikingen/Consultaties%20praktijkhandreikingen/Consultatiedocument%20De%20accountant%20en%20het%20bestuursverslag.pdf