Aan twee belanghebbenden zijn naheffingsaanslagen met verzuimboeten opgelegd. De nageheven belasting bedraagt € 8 per naheffing en de verzuimboete bedraagt € 246 per aanslag. In geschil is of de verzuimboeten terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. De zaken zijn overigens apart van elkaar behandeld.

Belanghebbenden zijn transportondernemers en hebben gebruik gemaakt van de autosnelweg met vrachtwagens zonder dat de belasting zware motorrijtuigen (BZM) op aangifte is voldaan. In verband hiermee zijn naheffingsaanslagen met verzuimboeten opgelegd.

Belanghebbenden stellen dat het totaalbedrag van de opgelegde verzuimboeten niet in verhouding staat tot de ernst van de gepleegde overtredingen. Bovendien menen zij dat hen de mogelijkheid is ontnomen om het betaalgedrag te verbeteren, nu alle naheffingsaanslagen zijn gedagtekend op dezelfde dag. Tot slot stellen zij dat het ontbreken van een automatische verlenging van de eurovignetten een extra administratieve last meebrengt voor de ondernemer op grond waarvan de verzuimboeten dienen te worden gematigd.

De Rechtbank overweegt dat de enkele constatering van het verzuim voldoende is om de verzuimboete op te leggen, tenzij sprake is van afwezigheid van alle schuld. Daarvan is volgens de Rechtbank niet gebleken. Voorts mag van transportondernemers worden verondersteld dat zij bekend zijn met het systeem van het heffen van BZM. Ook als de fout is gemaakt door een medewerker of door een derde dient dit voor rekening en risico van belanghebbende te blijven. De Rechtbank is van oordeel dat – gelet op de expliciete keuze van de wetgever voor een gering tarief per dag en de mogelijkheid om per dag te betalen – een relatief hoge boete gerechtvaardigd is om de nakoming van die fiscale verplichtingen af te dwingen.

De inspecteur stelt dat een matigingsbeleid geldt voor de gevallen waarin meer dan 6 naheffingsaanslagen met verzuimboeten per kenteken zijn opgelegd, als het betaalgedrag inmiddels is verbeterd en in het verleden geen naheffingsaanslagen met verzuimboeten zijn opgelegd.

Omdat de ene belanghebbende aan deze voorwaarden voldoet dien het matigingsbeleid te worden toegepast zodat de Rechtbank oordeelt dat alle verzuimboeten dienen te worden gematigd tot een bedrag van € 160.

In de andere zaak zijn ook 6 naheffingsaanslagen met verzuimboeten per kenteken opgelegd. Echter zijn aan deze belanghebbende in het verleden ook naheffingsaanslagen met verzuimboeten opgelegd, waardoor het matigingsbeleid volgens de Rechtbank niet van toepassing is. De Rechtbank acht de verzuimboeten van € 246 per aanslag in dit geval passend en geboden.

Rechtbank Noord-Nederland, 5 maart 2015
Rechtbank Noord-Nederland, 11 juni 2015

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:1109
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:2917