In een brief van 20 maart 2020 reageert de Minister van Financiën op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta), getiteld ‘Vertrouwen op controle’. Volgens de minister heeft accountancysector in de afgelopen jaren duidelijk stappen gezet om te zorgen voor een meer op kwaliteit gerichte cultuur. Desalniettemin is deze kwaliteitsverhoging nog onvoldoende gerealiseerd en gewaarborgd. Dus komt er een pakket aan maatregelen.

Zo krijgen de (20) grotere accountantskantoren verplicht een raad van commissarissen en wordt overwogen om het interne toezichtsorgaan enkele nieuwe rechten te geven zoals het goedkeuren van grote investeringen en het voorzien in een rol bij het vaststellen van winstuitkering.

Daarnaast komen er maatstaven om de kwaliteit van controles objectief te meten (de zogenaamde audit quality indicators). Aan de hand van deze criteria dienen accountantsorganisaties te rapporteren over de kwaliteit van de door hen uitgevoerde controles.

Ook zal in de toekomst het toezicht op de accountants geheel bij de AFM komen te liggen. De Minister merkt op dat het in dat licht “belangrijk [is] om het wettelijk handhavingsinstrumentarium aan te scherpen, zodat de AFM de juiste middelen heeft om het toezicht uit te oefenen.

De minister zal een onafhankelijk persoon benoemen als ‘kwartiermaker’ om de voortgang van maatregelen te stimuleren, aanjagen en bewaken.

Enkele van de voorgenomen maatregelen ter verbetering van de wettelijke controle vereisen aanpassing van wet- en regelgeving. De Minister streeft er naar deze wijzigingen zo spoedig mogelijk in te dienen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/kabinet-neemt-maatregelen-om-kwaliteit-accountantscontroles-te-verbeteren