Werkwijze BFT

Rond de 50.000 instellingen vallen onder het Wwft-toezicht van het BFT. Gezien het grote aantal ondertoezichtstaanden en de beperkte capaciteit van de afdeling Wwft, is daadwerkelijk direct toezicht op alle betrokkenen onmogelijk. Het BFT werkt dan ook samen met zogenoemde ketenpartners zoals de RB en de SRA. BFT besteedt veruit het grootste deel van zijn onderzoekscapaciteit aan bijzondere onderzoeken, die geselecteerd worden op basis van risicoanalyse.

Aandachtspunten voor risicobeleid en -management – pijlers gericht op 20 advieskantoren

Het BFT vindt het risicobeleid en -management van groot belang voor de correcte naleving van de Wwft. Het BFT heeft daarom in 2019 van 26 (middel)grote accountantskantoren het risicobeleid en -management opgevraagd en beoordeeld. Volgens het BFT dient het risicobeleid en -management in ieder geval te voldoen aan de volgende vereisten:

  • het risicobeleid is opgesteld op basis van de meest recente Wwft wettekst, wordt regelmatig geactualiseerd en is voldoende concreet en uitvoerbaar;
  • het risicobeleid geeft inzicht in risicovolle cliënten en transacties, zowel ten tijde van het aangaan als gedurende de cliëntrelatie;
  • wanneer sprake is van een hoger risico op witwassen en/of financieren van terrorisme moet de Wwft-plichtige maatregelen nemen om deze risico’s te mitigeren;
  • het risicomanagement bevat handvatten voor de medewerkers van de Wwft-plichtige om een hoger risico te mitigeren.

In het jaarverslag kondigt het BFT aan dat het in 2020 het risicobeleid en -management zal opvragen bij een twintigtal (middel)grote belastingadvieskantoren.

Vooral bij de kleine en eenmansadministratiekantoren merkt het BFT dat kennis omtrent de Wwft veelal ontbreekt. Net als bij de notarissen geldt dat bij de (kleine) administratiekantoren het steeds moeilijker wordt te voldoen aan alle onderzoekseisen die gedaan moeten worden vanuit de poortwachtersrol en de verplichtingen die daartoe zijn vastgelegd in de Wwft. Het BFT gaat deze kantoren van extra informatie voorzien.

Stijging meldingen accountants en notarissen: Bewustwording neemt toe

In 2019 hebben de Wwft-instellingen die onder toezicht staan van het BFT in totaal 5.045 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij de FIU-Nederland. In 2018 waren dat slechts 3.085. Van de meldingen bij de FIU-Nederland in 2019 zijn 3.869 meldingen (76,6% van het totaal) gedaan op grond van de subjectieve indicator.

Accountantskantoren hebben veruit de meeste meldingen gedaan (3.444), gevolgd door notariskantoren (1317) en belastingadvies-/administratiekantoren (284).

Bij zowel de accountants- als de notariskantoren is een significante stijging van het aantal meldingen zichtbaar ten opzichte van 2018. Voor de belastingadvies- en administratiekantoren geldt dat het aantal meldingen gelijk is gebleven. De bewustwording over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft lijkt derhalve met name bij de accountants- en de notariskantoren in 2019 te zijn toegenomen.

Handhavende maatregelen

Het BFT heeft in 2019 in totaal 69 keer handhavingsmaatregelen opgelegd aan Wwft-plichtige:

  • 22 aanwijzingen
  • 20 boetes
  • 13 last onder dwangsom
  • 2 strafrechtelijke aangiftes

De handhavingsmaatregelen zijn opgelegd wegens onvoldoende cliëntenonderzoek (39%) het niet nakomen van de meldingsplicht (35%) en het niet op orde hebben van de procedures en opleidingsverplichting (26%). Uit het verslag blijkt verder dat het BFT geen tuchtklachten heeft ingediend waarbij (uitsluitend) het niet nakomen van de Wwft-regelgeving aan de orde was.

https://www.bureauft.nl/2020/03/13/persbericht-jaarverslag-bft-2019/