De inspecteur heeft hangende een beroepsprocedure tegen de navorderingsaanslag Vpb 2015 middels een internationaal inlichtingenverzoek aan de Maltese autoriteiten gevraagde diverse administratieve stukken te verstrekken over een Maltese Limited. Naar aanleiding daarvan wordt de Maltese Limited – op straffe van een mogelijke boete – door de Maltese autoriteiten verzocht de informatie binnen 20 dagen te verstrekken. Daarmee wordt betrokkene alsnog – buiten de rechter om – gedwongen informatie aan te leveren. De Maltese Limited stelt dat de inspecteur daarmee in strijd handelt met de goede procesorde en misbruik maakt van bevoegdheden en dient om die reden een verzoek in tot het treffen van een voorlopige voorziening.

In de brief van de Maltese autoriteiten is de Maltese Limited verzocht om de administratie van intercompany leningen, een overzicht van de structuur van het bedrijf alsmede de facturen en urenschema’s over de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2021 te verstrekken.

De Maltese Limited stelt dat het informatieverzoek van  de Maltese autoriteiten onrechtmatig is nu er een beroepsprocedure aanhangig is met betrekking tot de navorderingsaanslag over 2015. Dit verzoek leidt tot strijd met de goede procesorde en misbruik van bevoegdheden. Volgens de Maltese Limited treden er onomkeerbare gevolgen in (waaronder mogelijk een boete) indien zij niet tijdig aan het Maltese informatieverzoek voldoet.  Verder verzoekt zij de voorzieningenrechter te oordelen dat het informatieverzoek van de Nederlandse autoriteiten aan de Maltese autoriteiten wordt geschorst en dat de Maltese autoriteiten hiervan per omgaande in kennis worden gesteld.

De voorzieningenrechter overweegt dat het informatieverzoek van de Belastingdienst aan de Maltese autoriteiten gegrond is op basis van de Richtlijn 2011/16/EU en oordeelt dat het standpunt dat sprake is van misbruik van bevoegdheden niet is onderbouwd. Daarom ziet de voorzieningenrechter in dit stadium geen aanleiding te oordelen dat de inspecteur zijn bevoegdheden heeft misbruikt. Aanvullend overweegt de voorzieningenrechter dat van onomkeerbare gevolgen geen sprake hoeft te zijn omdat de rechter in de hoofdzaak informatie die is verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, van het bewijs kan uitsluiten.

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening van de Maltese Limited af.

 

Rb. Zeeland-West-Brabant 19 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6607

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:6607