Belanghebbende heeft aan de inspecteur een adreswijziging doorgegeven. Deze wijziging heeft evenwel niet geleid tot een aanpassing van de gegevens in het systeem van de inspecteur. De inspecteur heeft belanghebbende op het oude adres uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015. Na het uitblijven van een reactie heeft de inspecteur een ambtshalve aanslag en een verzuimboete opgelegd, deze laatste ter hoogte van € 369. Ook de aanslag is naar het oude adres gestuurd en is daarnaast online geplaatst via het digitale Berichtenbox op MijnOverheid.

Eerst na een ontvangen dwangbevel is belanghebbende op de hoogte geraakt van de aanslag en opgelegde verzuimboete. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat, hoewel is gebleken dat de adreswijziging van belanghebbende abusievelijk niet is verwerkt waardoor belanghebbende de per post verzonden aanslag niet heeft ontvangen, de aanslag met het plaatsen in de digitale Berichtenbox op de juiste wijze aan belanghebbende bekend is gemaakt.

De Rechtbank volgt de inspecteur daarin niet. Conform wet- en regelgeving geldt voor het opleggen van een (ambtshalve) aanslag dat de bekendmaking daarvan niet uitsluitend digitaal plaatsvindt. Hetzelfde heeft te gelden voor de uitnodiging tot het doen van aangifte en voor de aanmaning daartoe. Nu vaststaat dat de per post verzonden aanslag niet naar het juiste adres is verzonden en deze belanghebbende niet heeft bereikt, is de aanslag niet op de juiste wijze aan belanghebbende bekend gemaakt. Gelet op de omstandigheden komt de Rechtbank ook toe aan een inhoudelijke beoordeling.

De boete is opgelegd vanwege het niet binnen de termijn doen van aangifte. Vaststaat dat belanghebbende niet op de juiste wijze is uitgenodigd tot het doen van aangifte, deze is immers eveneens aan het onjuiste adres verzonden en daarnaast is niet gebleken dat de inspecteur een aanmaning tot het doen van aangifte aan het juiste adres heeft verzonden. Onder die omstandigheden is de Rechtbank van oordeel dat belanghebbende niet kan worden beboet voor het feit dat hij niet of niet tijdig aangifte heeft gedaan. De Rechtbank vernietigt de verzuimboetebeschikking.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:10132