In het kader van een geding tussen de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën en een importeur van ledlampen (belanghebbende), zijn prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU over de indeling in de GN van ledlampen.

 Belanghebbende heeft in de periode van mei 2008 tot en met maart 2011 aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van ledlampen. De ledlampen zijn aangegeven als vallend onder GN-onderverdeling 8541, waarvoor een douanetarief van 0% geldt. Deze onderverdeling heeft betrekking op halfgeleiderelementen, waaronder luminescentiedioden. De douane heeft zich op het standpunt gesteld dat de ledlampen moesten vallen onder GN-onderverdeling 8543, waarvoor een douanetarief van 3,7% geldt. Het Hof had geoordeeld dat post 8539 met een douanetarief van 3,7% juist was.

 Ledlampen stralen licht uit door middel van luminescentiedioden als genoemd in GN-post 8541. Het HvJ EU stelt dat ledlampen niet enkel zijn samengesteld uit dergelijke dioden, maar ook talrijke andere componenten die nodig zijn voor de werking ervan bevatten, zoals een glazen bol en een fitting. Bijgevolg kunnen de ledlampen volgens het HvJ EU niet onder GN-post 8541 vallen en kan het douanetarief van 0% niet van toepassing zijn.

 Uit de toelichting bij GN-post 8543 blijkt dat als machines, apparaten en toestellen worden aangemerkt de elektrische inrichtingen die een eigen functie hebben. De toelichting brengt ook in herinnering dat het bij deze machines, apparaten en toestellen merendeels gaat om samengevoegde elektrische basiscomponenten die uitsluitend op elektriciteit functioneren. In casu hebben ledlampen een verlichtingsfunctie. Elektrische stroom is voldoende om ze te laten functioneren. Ledlampen hebben derhalve een eigen functie. Naar het oordeel van het HvJ EU vallen ledlampen dientengevolge onder GN-post 8543 en is een hoger douanetarief van toepassing.

 HvJ EU 8 december 2016, nr. C-600/15

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d536674cb724f5439bb226c4d12d12832b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxz0?text=&docid=186066&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266821