Aan belanghebbende zijn over de jaren 2009 tot en met 2013 naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd. Over het jaar 2009 is voorts een vergrijpboete van € 1.500 opgelegd. De inspecteur stelt dat belanghebbende zonder “verklaring geen privégebruik’’ en zonder sluitende rittenregistratie heeft afgezien van de bijtelling wegens privégebruik van een BMW. Dit terwijl haar directeur op de hoogte was van de regelgeving met betrekking tot het privégebruik auto. Belanghebbende wijst in dat verband op een brief van 25 juli 2008, die is ondertekend door een werknemer, waarin is vastgelegd dat uitsluitend de Nissan voor privégebruik ter beschikking is gesteld. Deze brief zou zijn opgesteld op advies van de accountant.

Het Hof acht aannemelijk dat belanghebbende haar voorgenomen handelwijze na de aanschaf van de Nissan met de accountant heeft besproken. Anders dan de inspecteur acht het Hof de verklaring van de directeur van belanghebbende, dat hij dacht op de voorgenomen wijze correct te handelen en een pleitbaar standpunt in te nemen, geloofwaardig. Hoewel de accountant de tekst van de brief niet heeft opgesteld, is naar het oordeel van het Hof wel aannemelijk dat bij belanghebbende de indruk is ontstaan dat zij met deze brief kon volstaan.

In dit verband hecht het Hof belang aan de persoonlijke omstandigheden van de werknemer van belanghebbende, die zijn veroorzaakt door zijn oogziekte. Het is naar het oordeel van het Hof aannemelijk dat deze werknemer als gevolg hiervan veel minder is gaan rijden en dat zijn echtgenote hem sindsdien vaker dan voorheen naar privéafspraken heeft gereden. Het Hof begrijpt belanghebbende aldus dat hij onder deze omstandigheden mocht menen dat bijtelling voor twee auto’s niet nodig was, aangezien de werknemer niet tegelijkertijd in twee auto’s kon rijden. Alhoewel dit standpunt naar het oordeel van het Hof juridisch onjuist en zelfs niet pleitbaar is en belanghebbende te lichtvaardig het besluit heeft genomen geen bijtelling voor de BMW toe te passen, ziet het Hof – gelet op alle omstandigheden tezamen – aanleiding de vergrijpboete te vernietigen. De aard van het verwijt dat belanghebbende wordt gemaakt, rechtvaardigt naar het oordeel van het Hof – geen vergrijpboete wegens grove schuld.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:7657

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:7657